EL FULL DE SERVEIS DEL MAGISTERI

La Peça del Mes d’abril és un document administratiu de quatre planes on els mestres ressenyaven els seus diferents destins professionals i totes les dades referents als possibles canvis.
A la primera plana apareix les dades de filiació del professional així com les dades acadèmiques i d’oposició. A continuació, dins la mateixa plana, hi havia una graella amb els camps següents: destins, forma amb que havia obtingut l’escola, sou, dates del nomenament, possessió i cessament i els anys, mesos i dies de serveis tant en propietat com interins.
La segona plana era la continuació de la primera. Al final d’aquesta apareixia el total de serveis prestats fins el dia de la data de tancament del full, així com els serveis totals acumulats (en propietat i interins). A continuació, i ja per tancar la pàgina, l’interessat signava el document.
La tercera plana estava dedicada únicament a observacions. En aquest apartat hi havia reflectides totes les circumstàncies “especials” de cada professional (en el cas que fos necessari).
Finalment, a la quarta plana, que emplenava exclusivament l’administració, es certificava (si les dades aportades eren correctes) que el que s’acreditava era correcte. Aquesta plana estava signada per l’Oficial de la Delegació Provincial d’Educació corresponent amb el vist-i-plau del Delegat Provincial.
Actualment, gracies a les noves tecnologies, la pròpia administració ja posa a l’abast de tots els docents aquest document acreditatiu. Per tant, ja no és la persona interessada que l’ha d’emplenar i presentar a l’administració per a la seva validació.
Per tant, els fulls de serveis que consten a cada un dels més de 12000 expedients de professionals docents conservats a l’AMEIB constitueixen una valuosa eina per els investigadors que sovint acudeixen a la nostra institució per a la recerca de les trajectòries laborals dels mestres i professors de les Illes Balears.                    

hoja de servcios.JPG

hoja servicios 1.JPG