Torna

Museu de l'Educació de les Illes Balears

06-17.jpg

JOC DE QUÍMICA “QUIMIKUS”

S. PRIETO CANTERO
 

DATACIÓ: 1968

PROCEDÈNCIA: CEIP Jafudà Cresques

NIG: Pendent de catalogació

ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo

El benestar del que gaudeix la nostra societat es deu en gran mesura al desenvolupament científic i tecnològic aconseguit en les darreres dècades. La societat actual occidental contempla la ciència com a cosa natural i per això no és capaç de reconèixer els seus aconseguiments, ni valorar degudament els  avanços que això implica. Els professors de Ciències han de cercar recursos i mètodes que ajudin a motivar i millorar els processos d’ensenyament - aprenentatge i permetin  atracar l’assignatura als alumnes d’una societat tan tecnològica i acostumada a les novetats. Per això l’ambient d’aprenentatge en un laboratori de Química ha de trobar els recursos i mètodes adequats per al treball experimental en funció del currículum i del grau de desenvolupament dels alumnes.

A l’estat espanyol es dediquen menys hores a les ciències que a la majoria de països desenvolupats i els alumnes solen estar en dejú de laboratori, considerat a tot arreu com a molt important, ja que permet als alumnes experimentar amb les variables que afecten als problemes i pràctiques, utilitzant la instrumentació adequada, les unitats de mesura correctes, el càlcul d’error, etc.

Abans de l’any 1989 no hi havia Física i Química fins a 2on de BUP. A partir de Maig de 2010  es van dotar als instituts d’instal·lacions i condicions materials als centres que imparteixen la ESO en els que figura al manco un laboratori de Ciències Experimentals per a cada 12 unitats o fraccions.

Tot i això, tradicionalment els centres educatius han disposat de laboratoris complets però no sempre se’ls hi ha tret el rendiment pel qual estaven dissenyats. El els anys 60, el químic S. Prieto Cantero, veient la necessitat d’estimular l’interès per a les pràctiques de laboratori i la investigació experimental va crear el joc Quimikus (1968), model d’iniciació professional per aprendre Química sense esforç i de forma pràctica, que presentem avui i que ha format part del Laboratori de centres com és el cas del CEIP Jafudà Cresques que ens va fer la cessió l’any passat.