desc_VPC.png

Instruccions específiques del Pla de Formació de Voluntaris de Protecció Civil 2024

Punt 1. Modalitats d’inscripció als cursos

En el cas de les activitats incloses en el Pla de Protecció Civil, tenint en compte l’especificitat d’aquesta formació, l’organisme proposant en aquest cas, el cap d’agrupació, elaborarà la llista d’alumnes que compleixen els requisits i els remetrà a la Direcció General d’Emergències qui proposarà els destinataris amb l’ordre de prelació.


Punt 2. Presentació de documentació

2.1. S'ha d'emplenar el formulari de sol·licitud mitjançant enllaç facilitat, inclosa l'adreça de correu electrònic, que és l'eina que s'utilitza per comunicar l'admissió als cursos de formació. S'ha d'escriure el codi complet del curs. No s'admetrà cap sol·licitud sense les dades de l'agrupació a la qual pertany la persona.

2.2. Independentment del que estableixen els punts anteriors, l’activitat exigeix que la persona responsable de l’agrupació, proposi al personal voluntari destinatari amb l’orde de prelació per ser admesos a la formació.

2.3. La presentació de la sol·licitud per participar en aquest pla suposa el coneixement i l’acceptació inequívocs de l’aspirant del tractament de les dades de caràcter personal a càrrec de l’òrgan competent i únicament per a les finalitats establerts. El tractament de la informació facilitada en les sol·licituds tindrà en compte les previsions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’ aquestes dades, i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.


Punt 3. Requisits i condicions preferents

3.1. Quan el pla de formació estableixi persones destinatàries preferents per a l’activitat formativa, l’EBAP comprovarà que les persones interessades compleixen les condicions preferents.

3.2. Quan el curs estableixi un requisit excloent per participar en l’activitat formativa, no s’admetran les sol·licituds de les persones interessades que no el compleixin.


Punt 4. Selecció

4.1. Només s’admetran les sol·licituds que compleixin els requisits que s’estableixen en aquestes instruccions.

4.2. Si el nombre de sol·licituds d’una activitat determinada supera el nombre de places previstes, l’EBAP farà la selecció corresponent.

4.3. La Direcció General d’Emergències i Interior facilitarà un enllaç al formulari d'inscripció de cada acció formativa perquè la persona responsable de l’agrupació, l’empleni amb el llistat de voluntaris i voluntàries amb l’ordre de prelació que consideri. Aquest s’haurà de lliurar amb una antelació mínima de quaranta dies a la data prevista per la impartició de la mateixa.

La Direcció General d’Emergències i Interior proposarà a l’EBA`P les persones voluntàries amb dret a fer la formació amb una antelació mínima de trenta dies a la data prevista per la sesva impartició, així com la llista d’espera corresponent.

Els criteris de prelació de la selecció són els següents:

1. Pertànyer al grup de persones destinatàries del curs específic.
2. En igualtat de condicions, no haver participat en altres activitats de l’EBAP convocades els anys 2022 i 2023.
3. La data de presentació de la sol·licitud.
4. No estar immers en la incoació d’un expedient disciplinari.

4.4. Poden oferir-se cursos en què s’hagi de superar una prova de selecció amb uns criteris d’avaluació determinats prèviament.

4.5. Si hi ha cursos que coincideixin parcialment o totalment en els horaris, les persones interessades només seran admeses a un.

4.6. A banda dels criteris de prelació, els alumnes se seleccionaran tenint en compte les propostes del cap de l’agrupació i el fet que la distribució territorial estigui representada.


Punt 5. Curs bàsic de protecció civil

5.1. El Curs bàsic de protecció civil, de 32 hores, constarà de dues parts, una  teòrica i una  pràctica.

5.2. La part teòrica, que es durà a terme mitjançant la modalitat d’autoaprenentatge és equivalent a 14 hores que corresponen a les matèries següents:

- Normativa, coordinació i funcionament dels voluntaris de protecció civil.
- Catalogació de riscs municipals.
 
L’EBAP oferirà el material didàctic a l’espai web EBAP en Obert, a la pàgina web https://ebapenobert.caib.es/, per fer possible l’aprenentatge aut``onom de les persones.

L’EBAP convocarà les proves de certificació de coneixements (PCC),  per acreditar la superació d’aquesta part de teoria. Aquestes proves consistiran en un examen tipus test (d’entre 30 i 60 preguntes) amb respostes alternatives. Per superar la prova teòrica s’haurà de contestar correctament el 50 % del total de les preguntes formulades.

Mallorca
- Dissabte 28 de setembre de 2024
Menorca
- Dissabte 28 de setembre de 2024
Eivissa i Formentera
- Dissabte 28 de setembre de 2024

De conformitat amb l’article 11 del Decret 32/2019, de 10 de maig, pel qual s’aprova el Reglament del personal voluntari de protecció civil de les Illes Balears , les persones que vulguin formar part d’una agrupació municipal de voluntaris de protecció civil han de trametre la sol·licitud d’ingrés a l’ajuntament del qual depengui l’agrupació de voluntariat.

Després de l’entrevista personal amb els responsables de l’agrupació, és recomanable fer signar una declaració responsable de compromís de permanència i compliment del que estableixen els estatuts de l’agrupació corresponent. Cada corporació local pot establir proves psicotècniques o d’una altra índole, per comprovar la idoneïtat de la persona aspirant.

Una vegada comprovats els requisits que estableix l’article 10 de l’esmentat decret i la idoneïtat del personal aspirant que han sol·licitat la seva incorporació, el municipi ha de remetre la llista d’aspirants amb l’ordre de prelació a la Direcció General d’Emergències i Interior, mitjançant l’enllaç al formulari que es facilitara, a fi que s’en gestioni l’admissió en el curs bàsic amb una antelació mínima de quaranta dies a la data prevista per a l’examen.

La Direcció General d’Emergències i Interior proposarà a l’EBAP les persones aspirants a voluntàries amb dret a fer la PC a cada convocatòria amb una antelació mínima de trenta dies a la data prevista per a l’examen.

5.3. Una vegada superada la fase teòrica, l'aspirant a voluntari haurà de realitzar la fase pràctica, equivalent a 18 hores de formació, consistent en una sèrie de seminaris presencials, són el següents:

    • Autoprotecció i intervencions en matèria de trànsit
    • Incendis forestals
    • Tècniques d'afrontament de l'estrès
    • Primers auxilis i DESA
    • Comunicacions

5.4. Els aspirants que estiguin en possessió d'una de les següents formacions, estaran exempts de realitzar les següents parts del Curs Bàsic:

    • La titulació de Formació Professional de grau mitjà o superior de Tècnic en Emergències i Protecció Civil. En aquest cas, les persones aspirants quedarien exemptes de realitzar tant la part teòrica com pràctica del curs.
    • Els aspirants en possessió de la titulació universitària de Grau d'Infermeria estaran exempts de dur a terme el taller de primers auxilis i DESA.
    • Els aspirants amb la titulació de la Formació Professional de grau mitjà d'auxiliar d'Infermeria estaran exempts de dur a terme el taller de primers auxilis i DESA.
    • Els aspirants que acreditin haver superat el Curs bàsic de capacitació per a l'accés a la categoria de policia impartit per l'EBAP estaran exempts de dur a terme el taller d'autoprotecció i intervencions en matèria de trànsit.
    • Els aspirants que acreditin haver superat el Curs bàsic de capacitació per a l'accés a la categoria de bomber impartit per l'Ajuntament de Palma, el Consell de Mallorca, el Consell Insular de Menorca o el Consell Insular d'Eivissa estaran exempts de dur a terme el taller d'incendis forestals.
    • Els aspirants del Cos Ajudant Facultatiu d'Agents de Medi Ambient de les Illes Balears i que acreditin, com a mínim, amb un any d'experiència, estaran exempts de dur a terme el taller d'incendis forestals.
    • Els aspirants que acreditin haver superat el Curs bàsic de Protecció Civil impartit en una altra Comunitat Autònoma. Es convalidaran els tallers pràctics superats a una altra CCAA, exceptuant la part teòrica, la qual haurán de realitzar.
    • Els aspirants amb un grau de formació professional en Emergències i Protecció Civil només hauran de realitzar la part teòrica, que es durà a terme mitjançant la modalitat d’autoaprenentatge.

5.5. L’EBAP, per desenvolupar millor les funcions que té encarregades, pot suprimir cursos per necessitats puntuals que hagin sorgit, o efectuar agrupacions per illes de l’examen teòric i de la fase pràctica sempre que les circumstàncies ho aconsellin.