desc_PL.png

Instruccions específiques del Pla de Formació Policial de 2024

 

Punt 1. Modalitats d’inscripció als cursos

Les persones destinatàries del Pla de Formació Policial de 2024 poden tramitar la sol·licitud per mitjà de dos procediments:

a) Mitjançant la matriculació per Internet. Per matricular-s’hi, s’ha d’accedir a la pàgina web de l’EBAP (https://www.caib.es/sites/formacioebap); a continuació, a <Plans de formació de l’EBAP 2024>;  pla específic;  i finalment, accedir a la matriculació mitjançant la fitxa de cada curs.

b) Mitjançant l’imprès habilitat a aquest efecte, en el qual han de fer constar totes les dades que s’hi sol·liciten, inclosa l’adreça electrònica, que és l’eina per comunicar l’admissió als cursos. La manca de dades pot ser motiu d’exclusió. Les sol·licituds s’han de presentar en el Registre General de l’EBAP, en el de la Conselleria de Presidència i Administracions Públiques, o d’acord amb qualsevol de les formes que determina la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Punt 2. Presentació de documentació

2.1. S’ha d’emplenar la sol·licitud completament, inclosa l’adreça de correu electrònic, que és l’eina que s’utilitza per comunicar l’admissió als cursos de formació. S’ha d’escriure el codi complet del curs. No s’admetrà cap sol·licitud sense les dades professionals de la persona.

2.2. En el moment d’emplenar la sol·licitud, s’ha de signar una declaració de responsabilitat sobre la veracitat de les dades consignades inclosa en el mateix tràmit telemàtic o en l’imprès de sol·licitud.

2.3. Els requisits d’alguns cursos s’han d’acreditar o al·legar per ser comprovats per l’EBAP juntament amb la sol·licitud i de manera individualitzada. Quan el requisit faci referència a la necessitat de presentar una proposta de la prefectura, la proposta ha de preveure una justificació sobre la idoneïtat de l’alumne o l’alumna per al curs en qüestió. La no presentació de l’esmentada proposta juntament amb la sol·licitud del curs donarà lloc a l’anulació de la sol·licitud per part de l’EBAP.

2.4. En cas de presentar-se la sol·licitud per via telemàtica, la documentació s’ha de presentar a l’EBAP o mitjançant correu electrònic.

2.5. La presentació de la sol·licitud per participar en aquest pla suposa el coneixement i l’acceptació inequívocs de l’aspirant del tractament de les dades de caràcter personal a càrrec de l’òrgan competent i únicament per a les finalitats establerts. El tractament de la informació facilitada en les sol·licituds tindrà en compte les previsions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’ aquestes dades, i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Punt 3. Requisits i condicions preferents

3.1. Quan el pla de formació estableixi persones destinatàries preferents per a l’activitat formativa, l’EBAP comprovarà que les persones interessades compleixen les condicions preferents. En cas que no hi hagi aspirants suficients, l’EBAP podrà fer extensiva l’activitat formativa a aspirants que no compleixin les condicions preferents però que tenguin un perfil que s’adeqüi al contingut del curs.

3.2. Quan un curs estableixi un requisit excloent per participar en l’activitat formativa, no s’admetran les sol·licituds de les persones interessades que no el compleixin.


Punt 4. Selecció

4.1. Només s’admetran les sol·licituds que compleixin els requisits que estableixen aquestes instruccions.

Els criteris de prelació de la selecció són els següents:

1r. Pertànyer al grup de persones destinatàries del pla de formació i del curs específic.
2n. En igualtat de condicions, no haver participat en altres activitats de l’EBAP convocades els anys 2022 i 2023.
3r. La data de presentació de la sol·licitud.
4t. No estar immers en la incoació d’un expedient disciplinari.
5è. Ser personal adscrit a una corporació local que no tengui la consideració d'administració promotora de conformitat amb l'article 10 de l'Acord de formació per a l'ocupació de les administracions públiques de 9 de març de 2018.

4.2. Poden oferir-se cursos en què s’hagi de superar una prova de selecció amb uns criteris d’avaluació determinats prèviament.

4.3. Si hi ha activitats presencials que coincideixin parcialment o totalment en les dates, les persones interessades només seran admeses a una activitat. No obstant això, és possible l’admissió a un curs presencial o semipresencial i a un curs en línia que coincideixin parcialment o totalment en les dates, i també l’admissió a dos cursos en línia que coincideixin parcialment o totalment en les dates.