Torna

Plans de formació de l'EBAP

desc_ifp.png

Resolució de la directora gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) per la qual s’aprova el Programa de Formació i Perfeccionament per al Professorat de l’EBAP per a l’any 2023


Antecedents 

1. L’Acord del Consell de Direcció de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) de 17 de gener de 2023 pel qual es publica la convocatòria de les activitats formatives per al personal al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2023, inclou el Programa de Formació i Perfeccionament per al Professorat de l’EBAP (Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 9, de 19 de gener).

2. La Instrucció 1/2018 del director de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) d’organització de la inscripció telemàtica del personal docent de l’EBAP, millorar la formació pedagògica, i avaluació de la tasca docent, estableix les bases per crear una Base de dades de professorat acreditat (BDPA).

3. En compliment del punt 4.2.1 de la instrucció 1/2018, l’EBAP oferirà al personal docent inscrit en la Base de dades general del professorat un itinerari formatiu amb l’objectiu de millorar les competències i les habilitats docents. 

4. En concret, els punts 7.3 i 7.4. de la convocatòria per a la inscripció permanent en la Base de dades general del professorat corresponent al Pla de Formació General de l’EBAP, publicada l’octubre de 2018, determinen que les persones inscrites en la BDGP han d’acabar l’itinerari esmentat en el termini màxim de dos anys, comptador des del moment en què la persona inscrita comenci el primer mòdul. El compliment de l’itinerari formatiu serà el requisit imprescindible i únic per formar part de la BDPA.

Fonaments de dret

1. D’acord amb el que estableix l’article 12 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, correspon a l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) la formació, la capacitació i el perfeccionament del personal al servei de l’Administració autonòmica i de les entitats que en depenen. Així mateix, aquesta norma afegeix que, en els termes que s’estableixin, correspon a l’EBAP la realització d’activitats formatives i de selecció del personal al servei de les altres administracions de l’àmbit territorial de les Illes Balears.

2. L’article 1 del Decret 191/1996, de 25 d’octubre, pel qual es regulen les condicions generals de les activitats formatives que organitza la Conselleria d’Interior (actualment, Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat) indica que l’Institut Balear d’Administració Pública (actualment, Escola Balear d’Administració Pública) és el principal instrument de la política formativa de l’Administració pública de les Illes Balears, i elabora periòdicament diferents plans de formació que responen als principis d’eficàcia i de qualitat de les activitats formatives, amb la finalitat d’afavorir la participació del personal al servei de l’Administració.

3. L’article 5.1 del Decret 31/2012, de 13 d’abril, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Escola Balear d’Administració Pública, inclou, entre les seves funcions, la promoció, l’organització i la gestió de la formació, el reciclatge i el perfeccionament del personal de la Comunitat Autònoma i, si escau, de la resta d’administracions del seu àmbit territorial.

4. La Resolució de la presidenta de l’Escola Balear d’Administració Pública, a proposta del director gerent, per la qual es fixen les àrees de formació en què s’han d’estructurar els plans de formació que organitza l’Escola Balear d’Administració Pública.

5. L’Acord del Consell de Direcció de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) de 17 de gener de 2023 pel qual es publica la convocatòria de les activitats formatives per al personal al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2023.

Per això, dict la següent

Resolució

1. Aprovar el Programa de Formació i Perfeccionament per al Professorat de l’EBAP per a l’any 2023.

2. Aprovar les instruccions que regeixen el desenvolupament d’aquest programa d’acord amb el que estableix l’annex d’aquesta Resolució.

3. Publicar la convocatòria a la pàgina web de l’EBAP.

Palma, 11 d’abril 2022

La directora gerenta de l’EBAP


María del Carmen Iglesias Manjón