Torna

Plans de formació de l'EBAP

GAC.png

Manual de funcionament dels grups d’aprenentatge col·laboratiu de l’EBAP

  

1. Introducció

Actualment les persones i les organitzacions, amb l’ajuda, en primera instància, de la tecnologia i, després, d’una nova forma d’entendre el coneixement (en xarxa, distribuït, relacional i sempre disponible), canvien les regles de joc del que ha estat la formació tradicional. En una època de canvi continu, l’aprenentatge en el lloc de treball està adquirint un paper cada vegada més important com a vehicle i eina, a través del qual les organitzacions (incloent-hi les públiques) poden assolir no només els seus objectius a curt termini, sinó també la seva missió estratègica a llarg termini (Martínez, 2014).

Amb l’objectiu de superar les fórmules més tradicionals d’aula i d’aprenentatge formal i totalment guiat, i tenint en compte la Recomanació del Consell (UE), de 20 de desembre de 2012, sobre la validació de l’aprenentatge no formal i informal, l’EBAP va engegar l’any 2018 el Programa de Grups d’Aprenentatge Col·laboratiu. És a través de l’aprenentatge informal que la majoria dels empleats aprenen a fer la seva feina. Normalment aquest aprenentatge no es programa, no es planifica i, ni tan sols, és intencional. És tot allò que s’aprèn fora de les accions formatives formals i té el seu naixement en la pràctica professional diària.

La finalitat d’aquest Programa és posar en valor els aprenentatges informals que es produeixen entre iguals, amb el foment de la creació de grups de persones que comparteixen, aprenen, debaten i generen coneixement.

2. Què és un grup d’aprenentatge col·laboratiu (GAC)?

Un GAC és un grup de persones que, preocupades per un problema o una necessitat comuns o amb un interès compartit, aprofundeixen en l’assumpte a través de la interacció continuada, amb la finalitat de resoldre el problema, donar-hi respostes i aprofundir en el coneixement de l’assumpte.

En resum, es tracta d’un grup de persones que, unides per una temàtica laboral concreta, interaccionen amb l’objectiu de millorar-la i aprendre.

3. Com funcionen els GAC de l’EBAP?

L’aprenentatge és responsabilitat de les persones. El bon funcionament d’un GAC requereix una participació activa i compromesa dels seus membres. En aquest sentit, l’EBAP donarà suport a la creació i al desenvolupament dels grups:

 • definint una metodologia de funcionament,
 • fent-ne un seguiment tècnic,
 • facilitant eines i recursos 2.0 per al treball col·laboratiu,
 • oferint els recursos formatius necessaris per a la consecució dels objectius del grup (Moment Zero, tècniques de treball en equip, ús d’eines digitals per al treball col·laboratiu, formació sobre continguts específics, etc.),
 • certificant la participació i l’aprenentatge adquirit, i
 • difonent els resultats del grup.
4. Com es pot crear un GAC?

Pot sol·licitar la participació en el Programa de Grups d’Aprenentatge Col·laboratiu el personal al servei de l’Administració autonòmica i del seu sector instrumental. El grup pot estar constituït per personal de la mateixa unitat administrativa o de diverses. Així mateix, podrà participar personal empleat públic d’altres administracions públiques si es considera necessari per assolir l’objectiu del grup.

L’EBAP ofereix dues possibilitats per crear el grup:

OPCIÓ 1

La persona interessada ja té identificat un problema o una necessitat, i ja té les persones que formaran part del grup, que tenen definit l’objectiu comú. En aquest cas, només s’ha de presentar a l’EBAP una sol·licitud, segons el model de l’annex 2, que ha de tenir el vistiplau de la persona responsable de la unitat administrativa del sol·licitant.

OPCIÓ 2

La persona interessada té identificat el problema però necessita altres persones que vulguin unir-s’hi per compartir, intercanviar i, en definitiva, trobar plegats una solució al problema. En aquest cas, la persona s’ha de posar en contacte amb l’EBAP, a través de l’adreça electrònica formaciogeneral@ebap.caib.es, i l’EBAP es compromet a ajudar-la a identificar les persones que poden formar part del grup.

5. Característiques principals dels GAC
 • Els membres del grup persegueixen un objectiu comú.
 • Hi ha un clima de respecte, confiança, col·laboració i participació.
 • Hi ha una comunicació fluida entre els membres, basada en relacions de confiança i suport mutus.
 • El grup no és permanent en el temps, sinó que es constitueix per l'objectiu pel qual s’ha creat i deixa de tenir vigència una vegada assolit.
 • El grup es focalitza en el problema o en la necessitat concrets que ha de resoldre.
 • El grup ha de generar un producte de coneixement per lliurar a l’Escola (guia, protocol, manual de procediment, estudi, publicació, etc.).
 • Aquest producte elaborat s’ha de difondre, compartir i transferir.

6. Funcionament dels GAC

6.1. Composició i estructura dels GAC

Per raons d’operativitat i eficàcia, és convenient que el nombre de professionals integrants d’un GAC oscil·li entre cinc i dotze persones. L’adhesió a un grup és voluntària, però el fet de pertànyer-hi suposa:

 • Assumir un compromís personal amb vista a assolir l’objectiu final.
 • Participar de manera activa en el desenvolupament del projecte, aportant idees i opinions.

Entre els membres del grup s’ha de nomenar una persona coordinadora, les funcions de la qual són les següents:

 • Cohesionar i dinamitzar el grup a partir del maneig de tècniques grupals.
 • Establir les pautes d’actuació més adequades per al bon funcionament del grup.
 • Animar a expressar idees i opinions.
 • Fixar l’ordre del dia i fer la convocatòria de les reunions, de conformitat amb la resta de membres del grup.
 • Supervisar l’assistència a les reunions dels membres del grup de treball per mitjà dels fulls de signatures, moderar les reunions i estendre una acta de cada reunió amb el recull dels acords.
 • Elevar la memòria final a l’EBAP juntament amb el producte de coneixement.
 • Expedir un certificat del resultat de la participació de cada integrant del grup amb vista a l’acreditació de l’acció formativa.

Els GAC tindran el suport del personal de l’EBAP, que s’encarregarà de fer un seguiment tècnic del funcionament del grup, assessorarà sobre l’ús de la plataforma virtual de l’Escola i sobre l’ús d’altres eines per al treball col·laboratiu, reservarà els espais necessaris per a les reunions, etc.

6.2. Metodologies de treball dels GAC

a) Reunions

Els grups d’aprenentatge, una vegada constituïts, s’han de reunir, com a mínim, una vegada al mes. De tota manera, la persona coordinadora podrà convocar reunions no programades quan ho consideri adient per al bon funcionament del grup.

b) Espai virtual

L’essència dels grups d’aprenentatge és la col·laboració i la interacció entre els seus participants. Per això, es poden utilitzar una sèrie d’eines que facilitin la coordinació, la comunicació i el treball col·laboratiu entre els membres del grup, amb l’objectiu d’elaborar el producte de coneixement final.

Les eines tecnològiques que es poden utilitzar van adreçades a compatibilitzar la tasca del grup amb els conceptes espai i temps. Per tant, es posa a disposició dels membres del grup un punt comú de trobada entre els participants a l’espai virtual de l’EBAP (<ebapenlinia.caib.es>).

c) Col·laboradors externs

El grup podrà sol·licitar a l’EBAP la intervenció de persones especialistes en la matèria que, de manera presencial o a través de l’espai virtual, podran assessorar el grup en aspectes concrets.

6.3. Calendari de desenvolupament del GAC

Dates

Fases

Activitat

24 de novembre 2022 a 9 de gener 2023

NAIXEMENT
Inscripció, presentació propostes. aprovació

Fase de presentació de propostes i possibilitat d’implicar-se en una proposta

25 de gener de 2023

Aprovació i comunicació dels projectes seleccionats

9 de febrer 2023

CONSOLIDACIÓ
Tallers treball col·laboratiu i Moment Zero

Data límit per la constitució dels equips

13 de febrer a 6
de març 2023

- Tallers
- Moment Zero

13 de març a
22 de setembre
2023

DESENVOLUPAMENT

Treball autònom del grup

-Desenvolupament dels projectes de manera autònoma amb un/a facilitador/a.

-Entrega producte final, memòria i informe d'avaluació per part de la persona coordinadora.

Novembre 2023

RETORN

-Trobada de bones pràctiques 2023
-Presentacions dels productes finals

7. Reconeixement i certificació de la participació en un GAC

Una vegada que la persona coordinadora del GAC hagi presentat a l’EBAP la memòria en què es constati de manera individualitzada la participació efectiva de cada membre del grup, l’EBAP expedirà a cada membre que pertoqui el certificat d’aprofitament corresponent a l’acció formativa en què hagi participat. 

Per poder obtenir aquest certificat s’han de complir els requisits següents: 

 • Assistir, com a mínim, al 90% de les reunions establertes en la planificació del grup, la qual cosa s’acreditarà mitjançant el full de signatures i l’acta de la reunió corresponent.
 • Participar en les activitats del grup de manera activa i dur a terme les tasques individuals i grupals que es planifiquin.
 • Presentar la memòria del grup i el producte de coneixement final.

El coordinador del grup, de conformitat amb la resta de membres, ha de redactar una memòria de les actuacions duites a terme: activitats presencials i virtuals, aportacions individuals dels diversos membres, dinàmiques de treball, consultes a experts, etc. Aquesta memòria té caràcter intern i s’hi adjuntaran com a annexos les actes de les reunions i qualsevol altra documentació que es consideri necessària.