Material didàctic

R: El format pdf, que és el que utilitza l'EBAP, és universal, i qualsevol persona el pot convertir al format que sigui més adequat al seu dispositiu.

R: L'EBAP facilita l'accés al repositori de material als alumnes del curs, i no en prohibeix la distribució però sí la comercialització.

Diplomes i certificats d'accions formatives

R: L'EBAP, a partir de l'any 2012, està aprofitant les noves tecnologies que ajuden a simplificar la tramitació dels documents, i a estalviar recursos materials i personals a l'hora d'expedir certificats i diplomes. Com que és suficient que ens faceu la petició i ens doneu una adreça de correu electrònic vàlida, podreu disposar més aviat del vostre document, sense haver-vos de desplaçar fins aquí per a recollir-lo. Per tot això, consideram que aquesta mesura beneficiarà totes les parts interessades. No obstant això, caldrà abonar les taxes quan així estigui establert.

R: Sí. No obstant això, sempre estaran subjecte a taxes, que, en qualsevol cas, seran més elevades pels costs de personal i de material.

R: Per tenir el diploma del curs en paper, heu de seguir les passes següents:

  1. Emplenau l’imprès <Sol·licitud de certificació> que trobareu a la pàgina <Impresos d'utilitat>.
  2. En aquest imprès heu d’indicar que voleu el diploma corresponent; també heu de consignar a quina seu de l’EBAP voleu recollir-lo (Mallorca, Menorca o Eivissa).
  3. Com veureu a la mateixa pàgina, l’emissió de diplomes en paper està subjecta a una taxa, l’import de la qual trobareu allà mateix, juntament amb un enllaç al web de l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB).
  4. En el web de l’ATIB podeu pagar la taxa en línia o bé obtenir el document únic d’ingrés (DUI) per pagar-la de manera presencial.
  5. Heu de presentar la sol·licitud i el justificant del pagament de la taxa en el Registre General de l’EBAP, en el de la Conselleria d’Administracions Públiques o en qualsevol de les formes que determina la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  6. Quan l’EBAP disposi del diploma signat, us avisarem per passar a recollir-lo.

R: El document signat de manera digital no necessita cap tipus de segell o rúbrica gràfica, ja que l'adreça web indicada en el marge (del tipus https://www.caib.es/pfuncionafront/moduls/signatura/index.jsp?type=xx&id=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx=) conté la informació de l'arxiu i, precisament, aquesta signatura digital i verificable dóna equivalència a un document rubricat i segellat.

R: Podeu fer-ne tantes impressions com vulgueu. El certificat pròpiament dit és l'arxiu en PDF que heu descarregat des de l'enllaç que us hem facilitat.

R: Si sou funcionari o funcionària de la CAIB, teniu correu electrònic. Si no sou funcionari o funcionària de la CAIB, haureu d'habilitar un compte de correu electrònic. Quant a la connexió, hi ha diverses opcions per a connectar-se sense tenir Internet a casa. En qualsevol cas, el certificat o diploma sempre es pot sol·licitar en paper.

R: Finalitzat el curs, s'emetrà automàticament i gratuïtament el diploma acreditatiu de l'activitat formativa; les altres còpies o duplicats estaran subjectes a la Llei de taxes de la Comunitat Autònoma.

R: Si no teniu el diploma corresponent, o no el vàreu demanar en el seu moment (el mes de gener de 2012 l'EBAP va deixar d'emetre els diplomes d'ofici), el vostre document serà en format de signatura digital.

Inscripció a les accions formatives

R. En principi no, perquè els policies locals ja tenen el seu pla de formació específic a l'EBAP, que és el Pla de Formació en Seguretat i Emergències de Personal Policial i d'Emergències.

Cursos FIOP

R. Podeu consultar l’oferta dels cursos clicant sobre el nom de l'illa:

- Mallorca

- Menorca

- Eivissa

R. A totes les persones que acreditin una discapacitat igual o superior al 33 % (física, psíquica o sensorial, segons l’acció formativa) i que tenguin interès a formar-se per poder accedir a l’Administració pública.

R. Actualment es duen a terme dues modalitats formatives:

  • Per una banda, reciclatge adreçat preferentment a persones que han estat alumnes del projecte FIOP.
  • Per altra banda, formació d’integració inicial, adreçat a les persones amb discapacitat i en situació d’atur.

R. La sigla FIOP fa referència als projectes per a la Formació i la Integració a l’Ocupació de Persones amb discapacitat (FIOP).
D’altra banda, la sigla FIOP-DIM fa referència als projectes per a la Formació i la Integració a l’Ocupació de Persones amb Discapacitats Mitjanes, amb sordesa profunda i discapacitat intel·lectual lleugera o límit.

R. No, són gratuïts.

R. Un certificat d’aprofitament que acredita el total d’hores cursades i els corresponents crèdits valorables com a formació dins l’Administració pública.

R. Aconseguir una bona formació teòricopràctica per a facilitar l’accés a l’Administració pública de les persones amb discapacitat.

R. L’EBAP publica a la seva pàgina web la convocatòria d’aquests cursos, en la qual s’indica el termini de presentació de sol·licituds i els requisits que han de complir les persones que s’hi vulguin inscriure.
Per a veure les instruccions de matriculació per Internet, clicau aquí.

R. Quan s’aprova el Pla de Formació del FIOP, es publica en el BOIB i també a la pàgina web de l’EBAP. Per tant, les persones interessades poden anar consultant la pàgina web de l’EBAP per a informar-se dels cursos.

R. Els requisits de les persones interessades són els següents:

—    Per a la formació d’integració inicial:

a)    Discapacitat igual o superior al 33 % (física, psíquica o sensorial, segons l’acció formativa).
b)    Lectoescriptura adquirida.
c)    Autonomia personal.

—    Per als cursos de reciclatge:

a)    Ser exalumne dels projectes FIOP.

Si resten places vacants en aquests cursos, l’EBAP pot fer extensiva l’activitat formativa a aspirants que no han participat en cap edició del FIOP i que compleixin els requisits següents:

a)    Discapacitat igual o superior al 33 % (física, psíquica o sensorial, segons l’acció formativa).
b)    Lectoescriptura adquirida.
c)    Autonomia personal.

Proves de certificació de coneixements (PCC) del Programa d'Autoaprenentatge

R: Les persones seleccionades tenen assignat un torn, comunicat prèviament per correu electrònic.

R: La prova constarà de quatre parts: una primera de preguntes tipus test; una segona de preguntes contextualitzades; una tercera de desenvolupament, i una quarta que constarà d’un cas pràctic. Tindrà una durada de 120 minuts.

R: La prova constarà de dues parts: una primera de preguntes tipus test i una segona de preguntes contextualitzades sobre un cas pràctic.Tindrà una durada de 60 minuts.

R: No. Cada participant té un dia i una hora assignats. Us recomenam arribar amb antelació suficient, tenint en compte que abans d'accedir a l'aula heu de passar pel control de seguretat.

Vegeu l'esquema

 

R: La prova consisteix en realitzar correctament una tasca que aglutina diverses instruccions. Cada ítem de la tasca té associat una puntuació concreta. Així, cada ítem és independent respecte dels altres.

A l'inici, hem d'obrir l'arxiu lliurat, aplicar la configuració especificada en el document i, finalment, pujar l'arxiu resultant, en el lloc adient. La prova tindrà una durada de 60 minuts.

R: El material sempre està disponible al web: https://ebapenobert.caib.es/

R: Amb la sol·licitud es contreu l’obligació d’assistir a les proves. Si no s’hi pot assistir, s’ha de comunicar per escrit a l’adreça electrònica: formaciogeneral@ebap.caib.es o al número de fax 971 17 63 19, com a mínim, 5 dies hàbils abans que comencin.

R: El fet de no renunciar a les proves dins el termini fixat i de no comunicar la incapacitat laboral suposa no tenir dret a participar en les proves que es convoquin durant un any natural.

R: L’EBAP expedirà els certificats d’aprofitament a les persones que superin les PCC amb una nota mínima de 6 punts sobre 10. Així mateix, els certificats d’aprofitament s’inclouran directament en l’expedient personal del Portal del Serveis al Personal, si escau.

Els resultats de les PCC es comunicaran individualment per correu electrònic.