desc_Pla_Directius.png

Estructura del Programa de Formació i Acreditació de Personal Directiu i activitats programades per l'any  2024

El programa s’estructura en activitats formatives corresponents a tres nivells d’exigència: l’inicial, que correspondria als coneixements i capacitats necessaris per a ocupar els llocs de treball singularitzats de caps de secció (nivell 25) com a personal de caire predirectiu; l’intermedi, que correspondria als coneixements i capacitats necessaris per a ocupar els llocs de treball singularitzats de caps de servei amb dependència jeràrquica d’un cap de departament (nivell intermedi), i l’avançat, que correspondria als coneixements i capacitats necessaris per a ocupar els llocs de treball singularitzats de caps de departament.

Les activitats formatives corresponents a cada un d’aquests nivells que componen l’Itinerari de competències directives del personal de la CAIB són les següents:

NIVELL INICIAL
1 activitat formativa

Competències directives de nivell inicial
NIVELL INTERMEDI
2 activitats formatives
Competències directives de nivell intermedi. Lideratge de persones i direcció d’equips
Competències directives de nivell intermedi. Planificació i gestió de projectes a l’administració pública / MOOC. Planificació i gestió de
projectes a l’administració pública (activitat formativa equivalent)
NIVELL AVANÇAT
4 activitats formatives
Competències directives de nivell avançat. Conducta ètica
Competències directives de nivell avançat. Lideratge de persones i direcció d’equips
Competències directives de nivell avançat. Comunicació i transparència
Competències directives de nivell avançat. Gestió del canvi

A més de l’Itinerari, el programa inclou altres activitats formatives complementàries que no corresponen a cap d’aquests nivells esmentats. Aquestes activitats poden oferir un nivell d'especialització més concret en determinades competències o adreçat a determinats contextos de desenvolupament competencial.

En la cerca de noves metodologies que permetin un entrenament pràctic i diferent a través de l'aprenentatge experiencial a distància, l'EBAP, a més de l’oferta d’activitats formatives incloses en el quadre següent, planteja el desenvolupament de solucions e-learning de ludificació que, amb l'objectiu d’adquirir i millorar les competències i habilitats directives establertes, ofereixin un entorn d'aprenentatge ludificat basat en la superació de reptes a través de simulacions de situacions reals.