desc_FS.pngBases que regeixen les activitats formatives de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) adreçades al personal al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al primer semestre de l’any 2024

Annex_1__Bases_reguladores_CAT.pdfAnnex_1 Bases reguladores CAT.pdf

Consultau aquí la publicació en el BOIB:

BOIB_versio_catala.pdfBOIB_CAT..pdf

BOIB_CAST.pdfBOIB_CAST.pdf