desc_f_oberta.png Convocatòria de proves de certificació de coneixements (PCC) de les activitats incloses en el Programa d’Autoaprenentatge de l’EBAP

1.    QUÈ ÉS L’AUTOAPRENENTATGE?

L’autoaprenentatge permet utilitzar les habilitats i les capacitats per trobar els recursos i les eines necessàries per aprendre de manera autònoma. És a dir, cada persona es fa responsable d’organitzar el seu temps i planificar el propi itinerari formatiu segons la seves necessitats.

2.    PROGRAMA D’AUTOAPRENENTATGE DE L’EBAP

2.1. L’EBAP va crear el Programa d’Autoaprenentatge, que té com a objectiu principal compartir coneixement perquè les persones interessades puguin accedir-hi lliurement i utilitzar-lo com un recurs per cobrir necessitats diverses. En aquest sentit, s’ha posat en funcionament l’EBAP en Obert, en el qual s’inclou material didàctic adaptat a partir d’activitats formatives de la modalitat en línia i semipresencial, i també activitats creades directament per a l’autoaprenentatge.

El material didàctic permet:

• Consultar nous continguts.
• Refrescar i aprofundir coneixements.
• Resoldre dubtes en relació amb les matèries de què tracten les activitats.
• Aprendre de manera autònoma.

2.2. Per poder planificar el propi aprenentatge, cada activitat formativa inclou una guia d’estudi en què es poden consultar la durada, els objectius i els continguts de les activitats.

 3. SOL·LICITUDS I TERMINIS D’INSCRIPCIÓ (PCC)

3.1. Les persones interessades a participar en el procés de certificació s’han d’inscriure formalment a les proves. El personal de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el personal del sector públic instrumental amb accés al Portal de Serveis al Personal han de tramitar les sol·licituds per aquest mitjà. La resta de persones destinatàries sense accés al Portal de Serveis al Personal poden tramitar les sol·licituds mitjançant la matriculació per Internet, per a la qual cosa han d’accedir a la pàgina web http://ebap.caib.es; a continuació, han d’accedir a <Plans de formació de l’EBAP 2024>; després, al <Programa d’Autoaprenentatge 2024> i, finalment, han d’accedir a <Matriculació per Internet>. No s’ha d’enviar a l’EBAP el justificant de matriculació que apareix al final del procediment.

3.2. Els terminis d’inscripció a les PCC d’aquesta convocatòria, excepte per a la formació específica per al teletreball, són els següents:

-Del 12 al 19 de febrer, per a les proves que s’han de dur a terme en el mes de març.

-Del 8 al 15 d’abril, per a les proves que s’han de dur a terme en el mes de maig.

-Del 29 de maig al 6 de juny, per a les proves que s’han de dur a terme en el mes de juliol.

-Del 9 al 16 de setembre, per a les proves que s’han de dur a terme en el mes d’octubre.

4.    FORMACIÓ ESPECÍFICA PER AL TELETREBALL

4.1. El 7 de febrer de 2023 es va publicar el Decret 3/2023, de 6 de febrer, pel qual es regula la modalitat de prestació de serveis mitjançant teletreball a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. L’EBAP, per tal de donar resposta a l’encàrrec que recull l’article 15 d’aquest Decret, ofereix dins el Programa d’Autoaprenentatge una formació per al personal al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el desenvolupament de les competències que permetin exercir la prestació de serveis en la modalitat no presencial. Aquesta formació inclou els continguts que s’indiquen en el Decret: teletreball, organització del treball i gestió del temps, gestió per objectius, prevenció de riscs laborals, ciberseguretat i protecció de dades, i competències digitals bàsiques.

4.2. Aquesta acció formativa té un termini propi d’inscripció. Els terminis d’inscripció s’obren de l’1 al 7 de cada mes i les proves es duen a terme del 15 al 21.

5.    DESTINATARIS

5.1. Poden sol·licitar la participació en les PCC convocades els empleats públics que prestin serveis a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (inclou el personal de conselleries i organismes autònoms).

També hi pot participar el personal de la resta d’ens del sector públic autonòmic i el personal empleat públic dels organismes i les entitats que hagin subscrit un conveni amb l’EBAP.

5.2. No hi poden participar els col·lectius professionals següents:

a) El personal dels cossos docents de la Conselleria d’Educació i Formació Professional.
b) El personal estatutari sanitari del Servei de Salut de les Illes Balears (Ib-Salut).

6.    CARACTERÍSTIQUES DE LES PCC

6.1. Els continguts que s’avaluen a cada prova figuren en la Guia d’estudi de cada una de les activitats.

6.2. La modalitat de les proves que es convoquen en aquesta resolució és la modalitat no presencial. A cada una de les proves s’indica el dia i la franja horària en la qual es podrà realitzar que, en aquest cas, és entre les 14.00 i les 23.55 hores.

6.3. Els trets principals de les proves de certificació en modalitat no presencial són els següents:

  • La prova s’ha de dur a terme en un dia determinat i dins una franja horària concreta (entre les 14.00 h i les 23.55 h).
  • Cada prova de certificació està dividida en 1, 2, 3 o 4 parts de prova.
  • Cada prova té un temps global per realitzar-la. D’aquest temps total s’assigna un tram per a cada part de la prova. 

6.4. Les instruccions concretes per dur a terme cada una de les PCC s’envien a les persones admeses amb suficient antelació a la data de realització de la prova.

6.5.Les característiques de cada una de les proves que es convoquen són les següents:

GESTIÓ EFICAÇ DEL TEMPS(15 hores)

-Característiques de la prova. La prova consta de dues parts: una primera de preguntes tipus test i una segona de resolució de casos pràctics.

-Durada: la prova té una durada de 60 minuts.

GESTIÓ EFICAÇ DE REUNIONS(10 hores)

-Característiques de la prova. La prova consta de dues parts: una primera de preguntes tipus test i una segona de resolució de casos pràctics.

-Durada: la prova té una durada de 60 minuts.

IGUALTAT D'OPORTUNITATS I PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE(30 hores)

-Característiques de la prova. La prova consta de quatre parts: una primera de preguntes tipus test; una segona de preguntes contextualitzades; una tercera de desenvolupament, i una quarta que consta d’un cas pràctic.

-Durada: la prova té una durada de 120 minuts.


LA LLEI 9/2017, DE 8 DE NOVEMBRE, DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC. ASPECTES CLAUS PER A LA SEVA APLICACIÓ(12 hores)

-Característiques de la prova. La prova consta de dues parts: una primera de preguntes tipus test i una segona de preguntes contextualitzades sobre un cas pràctic.

-Durada: la prova té una durada de 60 minuts.

LA PUNTUACIÓ, ENS SONA? (16 hores)

-Característiques de la prova. La prova consta de dos blocs de preguntes tipus test.

-Durada: la prova té una durada de 60 minuts.

LES LLEIS DE RÈGIM JURÍDIC DEL SECTOR PÚBLIC I DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU COMÚ (15 hores)

-Característiques de la prova. La prova consta de dues parts: una primera de preguntes tipus test i una segona de preguntes contextualitzades.

-Durada: la prova té una durada de 60 minuts.

LA LLEI BALEAR D'IGUALTAT (10 hores)

-Característiques de la prova. La prova consta de dues parts: una primera de preguntes tipus test i una segona de resolució d’un cas pràctic.

-Durada: la prova té una durada de 90 minuts.

PROCEDIMENT D’ELABORACIÓ DE LES DISPOSICIONS ADMINISTRATIVES DE CARÀCTER GENERAL(15 hores)

-Característiques de la prova. La prova consta de dues parts: una primera de preguntes tipus test i una segona de preguntes contextualitzades.

-Durada: la prova té una durada 60 minuts.


HTML BÀSIC (10 hores)

-Característiques de la prova. La prova consta de dues parts: una primera de preguntes tipus test i una segona de resolució d’un cas pràctic.

-Durada: la prova té una durada de 90 minuts.

INICIA'T EN L'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA (25 hores)

-Característiques de la prova. La prova consta de tres parts: una primera de preguntes tipus test, una segona de preguntes contextualitzades i una tercera de resolució de casos pràctics.

-Durada: la prova té una durada de 120 minuts.

L'AGENDA 2023 I ELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (una anàlisi transversal en un món desigual) (10 hores)

-Característiques de la prova. La prova consta de dues parts: una primera de preguntes tipus test i una segona de resolució d’un cas pràctic.

-Durada: la prova té una durada de 60 minuts.

COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT (una anàlisi transversal en un món desigual) (10 hores)

-Característiques de la prova. La prova consta de dues parts: una primera de preguntes tipus test i una segona de resolució d’un cas pràctic.

-Durada: la prova té una durada de 60 minuts.

IGUALTAT, GÈNERE I DRETS HUMANS (una anàlisi transversal en un món desigual) (10 hores)

-Característiques de la prova. La prova consta de dues parts: una primera de preguntes tipus test i una segona de resolució d’un cas pràctic.

-Durada: la prova té una durada de 60 minuts.

 

CIUTADANIA I SALUT GLOBAL (una anàlisi transversal en un món desigual) (10 hores)

 -Característiques de la prova. La prova consta de dues parts: una primera de preguntes tipus test i una segona de resolució de dos casos pràctics.

-Durada: la prova té una durada de 90 minuts.

EL LLENGUATGE IGUALITARI EN ELS TEXTS I DOCUMENTS DE L'ADMINISTRACIÓ (25 hores)

-Característiques de la prova. La prova consta de tres parts: una primera de preguntes tipus test, una segona de preguntes contextualitzades i una tercera de desenvolupament.

-Durada: la prova té una durada de 120 minuts.

HABILITATS PER AL TELETREBALL(10 hores)

-Característiques de la prova. La prova consta d’una part de preguntes tipus test.

-Durada: els dies que romangui oberta la prova.

DESCOBRINT LA INNOVACIÓ (20 hores)

-Característiques de la prova. La prova consta de tres parts: una primera de preguntes tipus test, una segona de preguntes contextualitzades i una tercera de resolució de casos pràctics.

-Durada: la prova té una durada de 120 minuts.

7. SELECCIÓ

7.1. Si el nombre de sol·licituds supera el nombre de places previst, l’EBAP farà la selecció corresponent. Els criteris de preferència en la selecció són els següents:

1r. Les persones sol·licitants que tenen un menor nombre d'accions formatives certificades per l'EBAP l'any anterior i l'any actual.
2n. Les persones sol·licitants que tenen un menor nombre d’hores formatives certificades per l’EBAP l’any anterior i l’any actual
3r. La data de registre de la sol·licitud.

7.2. Així mateix, l’EBAP ha de comunicar a les persones interessades, per correu electrònic, l’admissió a les proves, amb la indicació dels criteris d’avaluació de la prova i del dia i la franja horària de realització.


8. ASSISTÈNCIA I INCAPACITAT LABORAL. PÈRDUA DEL DRET A PARTICIPAR A LES PROVES

8.1. Les proves objecte d’aquesta convocatòria únicament permeten obtenir certificats d’aprofitament.

8.2. El fet de no renunciar a les proves dins el termini fixat o de no presentar-s’hi suposa no tenir dret a participar a les proves que es convoquin durant un any natural..

8.3. Es consideren justificades les renúncies que es presenten fora de termini en els casos següents:

— Baixa per malaltia.

— Malaltia de fills menors de 12 anys.

— Compliment d’un deure inexcusable.

— Accident o malaltia greu, hospitalització o defunció d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat.


Aquestes justificacions s’han d’acompanyar de la documentació acreditativa, a l’efecte de no perdre el dret a participar, d’acord amb el que estableix el punt 8.2 d’aquesta convocatòria.

8.4. En les proves de certificació de coneixements de modalitat no presencial, hi poden participar les persones en situació d’incapacitat temporal.

9.   CERTIFICACIÓ

9.1. Les proves objecte d’aquesta convocatòria únicament permeten obtenir certificats d’aprofitament.

9.2. L’EBAP expedeix els certificats d’aprofitament amb signatura electrònica a les persones que superen les PCC amb una nota mínima de 6 punts sobre 10. Així mateix, els certificats d’aprofitament s’inclouen directament en l’expedient personal del Portal del Serveis al Personal, si escau.

9.3. En un termini inferior a dos mesos comptador des de l’acabament de l’activitat, es publica en la pàgina web de l’EBAP (http://ebap.caib.es) la llista de persones participants amb dret a certificat i els certificats expedits s’envien per correu electrònic.

9.4. Es poden presentar reclamacions a la llista de persones amb dret a certificat en el termini de trenta dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la publicació. Una vegada finalitzat aquest termini i resoltes les reclamacions, l’expedient de l’activitat formativa és definitiu.