Torna

Plans de formació de l'EBAP

desc_f_oberta.png Convocatòria de proves de certificació de coneixements (PCC) de les activitats incloses en el Programa d’Autoaprenentatge de l’EBAP

1.    QUÈ ÉS L’AUTOAPRENENTATGE?

L’autoaprenentatge permet utilitzar les habilitats i les capacitats per trobar els recursos i les eines necessàries per aprendre de manera autònoma. És a dir, cada persona es fa responsable d’organitzar el seu temps i planificar el propi itinerari formatiu segons les seves necessitats.

2.    PROGRAMA D’AUTOAPRENENTATGE DE L’EBAP

2.1. L’EBAP va crear el Programa d’Autoaprenentatge, que té com a objectiu principal compartir coneixement perquè les persones interessades puguin accedir-hi lliurement i utilitzar-lo com un recurs per cobrir necessitats diverses. En aquest sentit, s’ha posat en funcionament l’EBAP en Obert, en el qual s’inclou material didàctic adaptat a partir d’activitats formatives de la modalitat en línia i semipresencial, i també activitats creades directament per a l’autoaprenentatge.

El material didàctic permet:

• Consultar nous continguts.
• Refrescar i aprofundir coneixements.
• Resoldre dubtes en relació amb les matèries de què tracten les activitats.
• Aprendre autònomament.

2.2. Per poder planificar el propi aprenentatge, cada activitat formativa inclou una guia d’estudi en què es poden consultar la durada, els objectius i els continguts de les activitats.

3.    PROVES DE CERTIFICACIÓ DE CONEIXEMENTS (PCC)

3.1. L’EBAP convoca proves de certificació de coneixements (PCC) de les activitats següents, incloses en el Programa d’Autoaprenentatge:   

  • Inicia't en l'Administració electrònica (25 hores)
  • La puntuació, ens sona? (16 hores)
  • Igualtat d’oportunitats i prevenció de la violència de gènere (30 hores)
  • Eines de Google al núvol per al treball col·laboratiu (25 hores)
  • Procediment d’elaboració de les disposicions administratives de caràcter general (15 hores)
  • Processador de textos LibreOffice Writer (nivell inicial) (16 hores)

3.2. En aquesta convocatòria únicament es convoquen proves de modalitat no presencial.

3.3. Les persones interessades a participar en el procés de certificació s’han d’inscriure formalment a les proves. El personal de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el personal del sector públic instrumental amb accés al Portal de Serveis al Personal han de tramitar les sol·licituds per aquest mitjà. La resta de persones destinatàries sense accés al Portal de Serveis al Personal poden tramitar les sol·licituds mitjançant la matriculació per Internet, per a la qual cosa s’ha d’accedir a la pàgina web<http://ebap.caib.es>; a continuació, s’ha d’accedir a <Plans de formació de l’EBAP>; a continuació, s’ha d’accedir al programa <Programa d’Autoaprenentatge 2021>; finalment, s’ha d’accedir a <Matriculació per Internet>. No s’ha d’enviar a l’EBAP el justificant de matriculació que apareix al final del procediment.

3.4. El termini d’inscripció a les PCC és del 22 al  30 de juny, ambdós inclosos.

4.    DESTINATARIS

Pot sol·licitar la participació en les PCC convocades el personal al servei de l’Administració autonòmica i del seu sector instrumental. 

5.    CARACTERÍSTIQUES, CALENDARI I CRITERIS D’AVALUACIÓ DE LES PCC

5.1. Els continguts que s’avaluen a cada prova figuren en la Guia d’estudi de cada una de les activitats.

5.2. La modalitat de les proves que es convoquen en aquesta resolució és la modalitat no presencial. A cada una de les proves s’indica el dia i la franja horària en la qual es podrà realitzar que, en aquest cas, és entre les 14.00 i les 23.55 hores.

5.3. Els trets principals de les proves de certificació en modalitat no presencial són els següents:

  • La prova s’haurà de realitzar en un dia determinat i dins una franja horària concreta.
  • Cada prova de certificació està dividida en 2, 3 o 4 parts de prova.
  • Cada prova té un temps global per realitzar-la. D’aquest temps total s’assigna una part per a cada part de la prova. Per exemple, si el temps total de la prova de l’activitat formativa “X” és de 60 minuts l’assignació a cada una de les parts de la prova podria ser la següent: primera part 40 minuts i segona part 20 minuts.

5.4. Les instruccions concretes per a realitzar cada una de les PCC s’enviarà a les persones admeses amb suficient antelació a la data de realització de la prova.

5.5. Les places disponibles, la data, les característiques i els criteris d’avaluació de cada una de les proves són els següents:

Inicia't en l'Administració electrònica (25 hores)

— Places: 40 a Mallorca, 4 a Eivissa, 4 a Menorca i 2 a Formentera.
— Data de realització: 7 de setembre.
— Franja horària: entre les 14.00 i les 23.55 hores.
— Característiques de la prova. La prova constarà de tres parts: una primera de preguntes tipus test; una segona de preguntes contextualitzades, i una tercera que constarà de casos pràctics.
— Durada: la prova tindrà una durada de 90 minuts.
— Modalitat: no presencial.

La puntuació, ens sona? (16 hores)

— Places: 30 a Mallorca, 4 a Eivissa, 4 a Menorca i 2 a Formentera.
— Data de realització: 9 de setembre.
— Franja horària: entre les 14.00 i les 23.55 hores.
— Característiques de la prova. La prova constarà de dos blocs de preguntes tipus test.
— Durada: la prova tindrà una durada de 60 minuts.
— Modalitat: no presencial

Igualtat d’oportunitat i prevenció de la violència de gènere (30 hores)

— Places: 40 a Mallorca, 4 a Eivissa, 4 a Menorca i 2 a Formentera.
— Data de realització: 14 de setembre.
— Franja horària: entre les 14.00 i les 23.55 hores.
— Característiques de la prova. La prova constarà de quatre parts: una primera de preguntes tipus test; una segona de preguntes contextualitzades; una tercera de desenvolupament, i una quarta que constarà d’un cas pràctic.
— Durada: La prova tindrà una durada de 120 minuts.
— Modalitat: no presencial

Eines de Google al núvol per al treball col·laboratiu (25 hores)

— Places: 50 a Mallorca, 10 a Eivissa, 10 a Menorca i 5 a Formentera.
— Data de realització: 16 de setembre.
— Franja horària: entre les 14.00 i les 23.55 hores.
— Característiques de la prova. La prova constarà de dues parts: una primera de preguntes tipus test i una segona de casos pràctics.
— Durada: la prova tindrà una durada de 120 minuts.
— Modalitat: no presencial

Procediment d’elaboració de les disposicions administratives de caràcter general (15 hores)

— Places: 36 a Mallorca, 6 a Eivissa, 6 a Menorca i 2 a Formentera.
— Data de realització: 21 de setembre.
— Franja horària: entre les 14.00 i les 23.55 hores.
— Característiques de la prova. La prova constarà de dues parts: una primera de preguntes tipus test i una segona de preguntes contextualitzades.
— Durada: la prova tindrà una durada de 60 minuts.
— Modalitat: no presencial.

Processador de text libreoffice (nivell inicial) (16 hores)

— Places: 49 a Mallorca, 7 a Eivissa, 7 a Menorca i 2 a Formentera.
— Data de realització: 23 de setembre.
— Franja horària: entre les 14.00 i les 23.55 hores.
— Característiques de la prova. La prova constarà en aplicar una configuració sobre un document model.
— Durada: la prova tindrà una durada de 60 minuts.
— Modalitat: no presencial.

6. SELECCIÓ

6.1. Si el nombre de sol·licituds supera el nombre de places previst, l’EBAP farà la selecció. Els criteris de preferència en la selecció són els següents:

1r. Les persones sol·licitants que tenen un menor nombre d'accions formatives certificades per l'EBAP l'any anterior i l'any actual.
2n. Les persones sol·licitants que tenen un menor nombre d’hores formatives certificades per l’EBAP l’any anterior i l’any actual
3r. La data de registre de la sol·licitud.

6.2. Així mateix, l’EBAP comunicarà a les persones interessades, per correu electrònic, l’admissió a les proves, amb la indicació dels criteris d’avaluació de la prova i del dia i la franja horària de realització.

7. ASSISTÈNCIA I INCAPACITAT LABORAL. PÈRDUA DEL DRET A PARTICIPAR A LES PROVES

7.1. Amb la sol·licitud es contreu l’obligació de participar a les proves. Si no s’hi pot participar, s’ha de comunicar per escrit a l’adreça electrònica <formaciogeneral@ebap.caib.es>, com a mínim, cinc dies hàbils abans que comencin.

7.2. El fet de no renunciar a les proves dins el termini fixat i de no comunicar la incapacitat laboral suposa no tenir dret a participar a les proves que es convoquin durant un any natural.

7.3. A l’efecte de justificar l’absència, es consideren les renúncies que es presenten fora de termini en els casos següents:

— Baixa per malaltia.
— Malaltia de fills menors de 12 anys.
— Absència motivada per necessitats del servei.
— Compliment d’un deure inexcusable.
— Accident o malaltia greu, hospitalització o defunció d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat.

7.4. Aquestes justificacions s’han d’acompanyar de la documentació acreditativa, a l’efecte de no perdre el dret a participar, d’acord amb el que estableix el punt 7.2. d’aquesta convocatòria.

7.5. Les persones en situació d’incapacitat temporal no poden participar a les proves de modalitat presencial. La incapacitat temporal s’ha de comunicar per escrit a l’adreça electrònica <formaciogeneral@ebap.caib.es>, per tal de cobrir, si escau, la plaça vacant.

7.6. Respecte al punt anterior, s’exceptuen els casos en què es presenti un informe mèdic a l’EBAP que justifiqui que la realització de la prova és compatible amb la incapacitat temporal.

7.7. En les proves de certificació de coneixements de modalitat no presencial, les persones en situació d’incapacitat temporal hi poden participar.


8.    CERTIFICACIÓ

8.1. Els resultats de les PCC es comunicaran individualment per correu electrònic.

8.2. L’EBAP expedirà els certificats d’aprofitament a les persones que superin les PCC amb una nota mínima de 6 punts sobre 10. Així mateix, els certificats d’aprofitament s’inclouran directament en l’expedient personal del Portal del Serveis al Personal, si escau.