PLC.png

Instruccions específiques del Pla de Formació Policial de Corporacions Locals de 2024

 

Punt 1. Modalitats d’inscripció als cursos

1.1. En el cas de les activitats incloses en el Pla de Formació Policial de Corporacions Locals, tenint en compte l’especificitat d’aquesta formació, l’organisme proposant elaborarà la llista d’alumnes que compleixen els requisits. Així mateix, es podrà presentar una llista de les persones que han de fer la formació perquè està directament relacionada amb les funcions que desenvolupen al lloc de treball.

1.2. Mitjançant l’imprès habilitat a aquest efecte, s’han de fer constar les dades de totes les persones que es proposen per fer el curs, inclosa l’adreça electrònica, que és l’eina per comunicar l’admissió als cursos.

1.3. Les sol·licituds s’han de presentar en el Registre General de l’EBAP, en el de la Conselleria de Presidència i Administracions Públiques, o d’acord amb qualsevol de les formes que determina la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Punt 2. Presentació de documentació

2.1. S’ha d’emplenar la sol·licitud completament, inclosa l’adreça de correu electrònic, que és l’eina que s’utilitza per comunicar l’admissió als cursos de formació. S’ha d’escriure el codi complet del curs. No s’admetrà cap sol·licitud sense les dades professionals de la persona.

2.2. En la sol·licitud, a més de la relació de persones proposades s’ha d’indicar l’ordre de prioritat per a l’admissió a l’acció formativa.

2.3. En el moment d’emplenar la sol·licitud, s’ha de signar una declaració de responsabilitat sobre la veracitat de les dades consignades inclosa en el mateix imprès de sol·licitud.

2.4. Els requisits d’alguns cursos s’han d’acreditar o al·legar perquè l’EBAP els comprovi juntament amb la sol·licitud i de manera individualitzada.

2.5. Quan les activitats formatives estableixin requisits molt específics, serà necessari acreditar-los documentalment abans de l’inici de les activitats. En cas contrari els sol·licitants al curs es donaran de baixa de l’activitat sol·licitada.


Punt 3. Requisits preferents o exclusius

3.1. Quan les activitats formatives estableixin destinataris o requisits preferents, l’EBAP comprovarà que les persones proposades compleixen les condicions de preferència. En cas de no haver-hi aspirants suficients, les activitats formatives es podran oferir a aspirants que no compleixin aquestes condicions però que tenguin un perfil que s’adapti al contingut de les activitats.

3.2. Quan les activitats formatives estableixin destinataris o requisits exclusius, l’EBAP comprovarà que les persones interessades compleixen les condicions d’exclusivitat. No s’admetran les sol·licituds dels aspirants que no compleixin aquestes condicions. L’EBAP es reserva la possibilitat de modificar els requisits d’exclusius a preferents, sempre que els canvis estiguin justificats degudament.

3.3. De manera excepcional, l’EBAP podrà establir ordres concrets de preferència en l’admissió en determinades activitats formatives amb l’objectiu de millorar l’eficiència de la formació.


Punt 4. Selecció

4.1. La presentació de la sol·licitud de participació a una activitat formativa suposa l’acceptació d’aquestes instruccions i de les de desenvolupament pròpies de cada activitat. A més, només s’admetran les sol·licituds de les persones que compleixin els requisits establerts en aquesta convocatòria.

4.2. Si el nombre de sol·licituds d’una activitat determinada supera el nombre de places previst, l’EBAP en farà la selecció corresponent.

4.3. Poden oferir-se cursos en què s’hagi de superar una prova de selecció amb uns criteris d’avaluació determinats prèviament.

4.4. Per als cursos de monitor/instructor/reciclatge de tir, la corporació local haurà d’aportar la munició que ha d’utilitzar el seu policia local seleccionat per a aquest curs.

En qualsevol cas, l’EBAP ha de garantir que se seleccioni com a mínim una persona de cada corporació local sol·licitant, sempre i quan la situació pressupostari ho permeti. Per aquest motiu, l’EBAP farà un repartiment proporcional i equitatiu.


Punt 5. Curs de Caps de Policia Local de les Illes Balears

Les habilitats, destreses i actituds que es desprenen d’aquesta activitat formativa, s’han de traduir en uns objectius competencials que han de presidir cada de les unitats formatives que configuren el disseny del Curs de caps de policia local. Per tant, aquests objectius han se sintetitzar l’acompliment professional que es pretén aconseguir un cop finalitzada l’acció formativa i en el context laboral.

En aquest sentit, i com a objectiu general, una vegada finalitzat el curs l’alumnat ha de ser capaç d’exercir les funcions pròpies de la prefectura del cos, fonamentades en les habilitats directives i de gestió.

És una acció formativa en línia amb una càrrega lectiva de 110 hores, entesa com el nombre d’hores de treball exigides perquè l’alumnat pugui assolir les competències, les habilitats i les destreses definides en els objectius del curs.

En aquesta càrrega lectiva hi estan incloses les hores corresponents a les sessions presencials, les hores de treball en l’entorn virtual, les dedicades a la recerca i realització de treballs, pràctiques o projectes o altres activitats complementàries.

Les unitats formatives del curs són les que es descriuen a continuació.

  • Unitat 1. Lideratge de persones i direcció d’equips
  • Unitat 2. Gestió dels recursos humans
  • Unitat 3. Gestió econòmica-financera
  • Unitat 4. Relacions amb la ciutadania
  • Unitat 5. Habilitats personals i de gestió