desc_PL.png

Bases que regeixen les activitats formatives de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) dels plans de Formació Policial; de Formació Policial de Corporacions Locals; de Formació de Seguretat, Emergències i Bombers, i de Formació de Voluntaris de Protecció Civil de l’any 2024

Instruccions generals

Punt 1. Plans  de formaciö

El pla d’actuació d’Emergències de l’EBAP per a l’any 2024 s’estructura de la manera següent:

Pla de Formació Policial
Pla de Formació Policial de Corporacions Locals
Pla de Formació de Seguretat, Emergències i Bombers
Pla de Formació de voluntaris de Protecció Civil

Punt 2. Persones destinatàries

2.1. L’EBAP adreça la seva oferta formativa del Pla de Formació Policial i del Pla de Formació Policia de Corporacions Locals a tots els membres de les policies locals de les Illes Balears que hagin estat en actiu durant l’any 2023 i l’any immediatament anterior.

2.2. L’EBAP adreça la seva oferta formativa del Pla de Formació de Seguretat, Emergències i Bombers a tot el personal de seguretat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, al personal d’emergències de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i als membres dels cossos de bombers.

2.3. L’EBAP adreça la seva oferta formativa del Pla de Formació de Voluntaris de Protecció Civil als voluntaris de protecció civil que estiguin vinculats a alguna agrupació de les Illes Balears.

2.4. Aquesta oferta formativa queda restringida als col·lectius professionals indicats, o en el seu cas voluntaris de Protecció Civil, indicats.

2.5 Els programes formatius indiquen en les convocatòries corresponents les persones destinatàries.

Punt 3. Terminis d’inscripció, sol·licituds i modalitats de les activitats formatives

3.1. El calendari d’inscripció previst per a les activitats formatives de l’any 2024 del Pla de Formació Policial; del Pla de Formació Policial de Corporacions Locals; del Pla de Formació de Seguretat, Emergències i Bombers, i del Pla de Formació de Voluntaris de Protecció Civil, excepte els seus cursos bàsics, és el següent:

    • Inscripció del 16 al 29 de gener per a les activitats que s’hagin d’impartir durant els mesos de febrer i març.
    • Inscripció de l’11 al 22 de març per a les activitats que s’hagin d’impartir durant els mesos d’abril, maig i juny.
    • Inscripció del 10 al 21 de juny per a les activitats que s’hagin d’impartir durant els mesos de setembre, octubre i novembre.
      
3.2. Tota la informació relativa a les activitats formatives (títol, objectius, continguts, persones destinatàries, dates i horaris) es publica a la pàgina web de l’EBAP (https://www.caib.es/sites/formacioebap) abans que comenci cada termini d’inscripció. Així mateix, qualsevol canvi que afecti les activitats s’actualitza a la pàgina web esmentada.

3.3. Les persones interessades poden sol·licitar un màxim de tres cursos . A més, es poden obrir terminis extraordinaris d’inscripció a activitats formatives que disposin de places disponibles.

3.4. En cap cas, la persona interessada pot assistir dues vegades a la mateixa activitat formativa, encara que es tracti d’edicions diferents. Si es detecta aquesta circumstància durant el curs, la persona serà donada de baixa automàticament i no tindrà dret a certificat.

3.5.  Quan el nombre de sol·licituds o altres circumstàncies ho aconsellin, l’EBAP, d’ofici o a petició de la Direcció General d’Emergències i Interior està autoritzada a organitzar noves edicions no programades inicialment de la mateixa activitat formativa al llarg de l’any en curs. Aquesta situació queda condicionada a la disponibilitat pressupostària i és comunicada a les persones interessades...

3.5. Quan el nombre de sol·licituds o altres circumstàncies ho aconsellin, l’EBAP, d’ofici o a petició de la Direcció General d’Emergències i Interior està autoritzada a organitzar noves edicions no programades inicialment. Aquesta situació queda condicionada a la disponibilitat pressupostària i és comunicada a les persones interessades a efectes de poder donar flexibilitat a necessitats sobrevingudes.

3.6. Sol·licituds en un nou termini.
Si queden places disponibles en una activitat formativa, es pot obrir un nou termini de presentació de sol·licituds. En aquest cas, les sol·licituds s’han de presentar mitjançant el Portal de Serveis al Personal o la inscripció per Internet.

3.7. Activitats sense sol·licitud prèvia.
No és necessària la presentació de sol·licituds en les activitats proposades per unitats administratives destinades al seu personal ni en les que tenguin normes específiques de selecció de l’alumnat.

3.8. Les activitats d’aquesta convocatòria es poden desenvolupar  a partir de diferents modalitats en funció dels seus objectius d’aprenentatge. Les modalitats són les que s'exposen a continuació.

- Presencial. Activitats que s’imparteixen en un aula on lʼʼ alumnat i el personal docent comparteixen espai físic comú.
- En línia. Activitats desenvolupades en la plataforma Moodle mitjançant canals electrònics.
- Semipresencial. Combina dos espais d’aprenentatge: un de físic i un de virtual. Hi ha interacció amb el docent a l’espai Moodle i a les sessions presencials que són a un espai comú (aula).
- Videoformació. És la modalitat en la qual les persones participants es troben en temps real a través d’una plataforma de videoconferència.
- En línia i videoformació. Combina dos espais d’aprenentatge: una aula virtual i un espai d’interrelació entre les persones que participen a través d’una eina de videoconferència.
- Presencial i videoformació. Combina sessions que s’imparteixen en un aula on l’alumnat i el personal docent comparteixen espai físic i sessions en temps real a través d’una plataforma de videoconferència.
- Autoaprenentatge: L’objectiu és aprendre autònomament i les activitats no son tutoritzades.

Punt 4. Requisits preferents o exclusius

4.1. Quan les activitats formatives estableixen persones destinatàries o requisits preferents, l’EBAP comprova que les persones interessades compleixen les condicions de preferència. En cas de no haver-hi aspirants suficients, les activitats formatives es poden oferir a aspirants que no compleixen aquestes condicions, però que tenen un perfil que s’adapta al contingut de les activitats.

4.2. De manera excepcional, l’EBAP pot establir ordres concrets de preferència en l’admissió en determinades activitats formatives amb l’objectiu de millorar l’eficiència de la formació.

4.3. Quan les activitats formatives estableixen persones destinatàries o requisits exclusius, l’EBAP comprova que les persones interessades compleixen les condicions d’exclusivitat. No s’admeten les sol·licituds dels aspirants que no compleixen aquestes condicions.

4.4. Tenint en compte l’especificitat d’alguna formació concreta, l’organisme proposant ha d’elaborar la llista d’alumnes que compleixen els requisits. Així mateix, es pot presentar una llista de les persones que han de dur a terme la formació perquè està directament relacionada amb les funcions que desenvolupen en el lloc de treball.

4.5. Quan les activitats formatives estableixen requisits especialment específics, és necessari acreditar-los documentalment un mes abans de l’inici de les activitats, en cas contrari s’entendrà que no compleixen amb els requisits.

4.6. L’EBAP es reserva la possibilitat de proposta d’alumnes segons les necessitats de personal docent, degudament acreditades i motivades.


Punt 5. Selecció

5.1. La sol·licitud de participació a una activitat formativa suposa l’acceptació d’aquestes bases i de les de desenvolupament pròpies de cada activitat. A més, només s’admeten les sol·licituds de les persones que compleixen els requisits que estableix aquesta convocatòria.

5.2. En l’annex 2 s’estableix les instruccions específiques de cada pla.


Punt 6. Causes de no admissió o exclusió de les activitats formatives

Quedaran excloses del procés de selecció les persones que incorrin en alguna de les circumstàncies següents:

a) Presentació de sol·licituds fora de termini o per una via diferent de les que s’esmenten en les instruccions específiques.
b) Participació, en els darrers quatre anys, en la mateixa activitat formativa que se sol·licita.
c) Omissió, inexactitud o falta de veracitat de les dades consignades en la sol·licitud.
d) No pertinença al grup destinatari de l’activitat formativa o no compliment dels requisits.


Punt 7. Llistes de persones admeses

7.1. L’EBAP publica a la pàgina web (https://www.caib.es/sites/formacioebap) la llista de persones admeses i també comunica individualment l’admissió mitjançant l’adreça electrònica adscrita al número de registre de personal o, si escau, mitjançant l’adreça electrònica facilitada en la sol·licitud en paper o en la matrícula per Internet. L’última i definitiva llista d’admesos es publicarà 24 hores abans de l’ inici de l’activitat i no podrà ser modificada, exceptuant casos justificats.

7.2. En cas que les persones sol·licitants canviïn d’adreça electrònica, ho han de comunicar a l’EBAP. També han d’informar a l’EBAP si l’adreça electrònica que facilitaren en un principi ja no és operativa.

7.3. L’EBAP també pot comunicar  individualment l’admissió mitjançant l’enviament de missatges SMS, sempre que es disposi d’un número de telèfon mòbil assignat a la persona sol·licitant.

7.4. L’admissió a les activitats formatives no suposa cap autorització de l’EBAP per deixar el lloc de treball.


Punt 8. Nombre de persones assistents. Suspensió d’activitats formatives

8.1. En general, els cursos han de tenir entre 15 i 30 alumnes. Aquesta xifra pot augmentar o disminuir només en el cas que la matèria del curs o l’estructura de l’activitat formativa ho permetin o recomanin.

8.2. Es poden suspendre les activitats que tenen un nombre d’inscrits (no exclosos) inferior al 75 % de les places ofertes, o menys de 15 persones inscrites (no excloses), en el cas de Mallorca; inferior al 70 %, o menys de 10 persones inscrites (no excloses), en el cas de Menorca i Eivissa, i inferior al 70 %, o menys de 7 persones inscrites (no excloses), en el cas de Formentera.

Punt 9. Llista d’espera

9.1. En totes les activitats formatives es poden establir places de reserva per cobrir les baixes o les renúncies que hi hagi. La llista d’espera es publicarà a la pàgina web de l’EBAP (https://www.caib.es/sites/formacioebap) en el moment de la selecció i s’actualitzarà, permanentment, de manera interna. Tot i això, la llista última i definitiva es publicarà a la pàgina web de l’EBAP 24 hores abans de l’inici de l’activitat. Per tant, les renuncies i baixes realitzades posteriorment (tret de casos excepcionals i degudament justificats) no es veuran reflectides en aquesta llita.

9.2. En qualsevol cas, correspon a l’EBAP la confirmació i la comunicació de l’admissió a un curs.


Punt 10. Assistència i incapacitat laboral. Pèrdua de la situació de preferència

10.1. Amb la sol·licitud es contreu l’obligació d’assistir o accedir a les activitats formatives, depenent de la modalitat d’aprenentatge. Si no es pot assistir a les activitats, s’ha de comunicar per escrit a l’adreça electrònica formacioemergencies@ebap.caib.es com a mínim, cinc dies hàbils abans que comencin.

10.2. El fet de no renunciar a les activitats dins el termini fixat i de no comunicar la incapacitat laboral suposa ocupar, durant un any natural, el darrer nivell en els criteris de preferència en la selecció.

10.3. Es consideren justificades les renúncies que es presenten fora de termini en els casos següents:

    • Baixa per malaltia.
    • Malaltia de fills menors de 12 anys.
    • Absència motivada per necessitats del servei.
    • Compliment d’un deure inexcusable.
    • Accident o malaltia greu, hospitalització o defunció d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat.

Aquestes justificacions s’han d’acompanyar de la documentació acreditativa, a l’efecte de no perdre la situació de preferència en la selecció.

10.4. L’assistència a un 50 %, com a mínim, d’hores lectives permet mantenir la situació de preferència en la selecció. En el cas de les activitats en modalitat en línia, es manté la situació de preferència en la selecció si s’ha duit a terme un 50 % de l’activitat obligatòria.

10.5. Les absències superiors al 20 % d’hores lectives, encara que estiguin justificades, suposen la pèrdua del dret a obtenir els certificats d’aprofitament que es regulen en aquestes bases.

10.6. Les persones en situació d’incapacitat temporal no poden assistir a les activitats formatives de l’EBAP. La incapacitat temporal s’ha de comunicar per escrit a l’adreça electrònica formacioemergencies@ebap.caib.es, per tal de cobrir, si escau, la plaça vacant i no perdre la situació de preferència en la selecció.

10.7. Respecte al punt anterior, s’exceptuen els casos en què es presenti un informe mèdic a l’EBAP que justifiqui que el seguiment de les activitats formatives és compatible amb la incapacitat temporal.

10.8. En les activitats formatives de la modalitat en línia o de les modalitats semipresencial i presencial en les quals les sessions presencials siguin mitjançant videoconferència, les persones en situació d’incapacitat temporal hi poden participar excepte si la persona interessada considera que no pot complir el programa previst d’objectius i continguts de les activitats. En aquest cas, ho ha de comunicar a l’EBAP per tal de cobrir, si escau, la plaça vacant.


Punt 11. Supressió i modificació d’activitats formatives. Resolució de casos especials

11.1. L’EBAP, per desenvolupar millor les seves funcions, pot prendre les decisions següents: suprimir activitats formatives; organitzar-ne de no programades amb anterioritat per necessitats concretes; efectuar-ne diverses edicions, i modificar-ne, si és pertinent, els objectius, els continguts, la durada, les dates i els requisits anunciats per adaptar-los millor als requeriments de la formació. De tot això, l’EBAP n’informa puntualment.

11.2. En el cas de cancel·lació d’una activitat formativa en que l’EBAP no hagi feta  la selecció, aquesta no té obligació d’avisar personalment a les persones que hagin feta la sol·licitud.

11.3. Correspon a l’EBAP resoldre els dubtes o les incidències que sorgeixen sobre l’aplicació d’aquestes instruccions, o sobre casos concrets no prevists o excepcionals.

11.4. Es poden excloure de les activitats formatives els participants que mostren comportaments o actituds irregulars, o que impedeixen el desenvolupament normal de la formació. Aquestes activitats també es poden modificar o suprimir. En qualsevol cas, l’EBAP elabora l’informe justificatiu corresponent.


Punt 12. Material didàctic dels cursos

12.1. És aplicable a aquests plans de formació la Instrucció de la direcció gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) de 2 de novembre de 2011 per la qual l’EBAP deixa de reproduir material didàctic en format de paper i en format de CD per als cursos que organitza. Llevat d’excepcions degudament justificades, el material didàctic dels cursos es publicarà en el repositori de material que hi ha a la pàgina web de l’EBAP (https://ebapenobert.caib.es).

12.2.  Transcorregut un mes des que acabi el curs, el material didàctic s’eliminarà del repositori.


Punt 13. Instruccions per a les activitats formatives de la modalitat en línia

13.1. Per fer les activitats formatives de la modalitat en línia, és imprescindible que els alumnes disposin, durant el desenvolupament de les activitats, d’un dispositiu amb connexió a Internet que en permeti el seguiment. En cas contrari, no es poden fer les activitats formatives en línia de l’EBAP.

13.2 És necessari que el dispositu amb connexió a Internet tengui les característiques tècniques següents:

- Resolució mínima de 1280 x 1024.
- Targeta de so, micròfon i altaveus.
- Navegador Mozilla Firefox o Google Chrome actualitzat (recomanat).
- Java Runtime Environment (necessari per fer certs tipus d’activitats).

13.3. Per fer les activitats formatives de la modalitat en línia, és imprescindible que els alumnes tenguin una adreça electrònica que sigui operativa, atès que totes les comunicacions de l’EBAP amb els alumnes es vehiculen per aquest mitjà. El personal de la CAIB pot comprovar la seva adreça electrònica consultant el Portal de Serveis al Personal; concretament, l’enllaç «Sol·licitud de cursos» de l’apartat «Formació de l’EBAP».

13.4. Els alumnes admesos en la modalitat en línia estan obligats a accedir a les activitats formatives abans que comencin. En cas contrari, són donats de baixa i perden la situació de preferència en la selecció, excepte si, amb antelació, justifiquen que no podran accedir a l’activitat. Les places que resten lliures poden ser ocupades per persones de la llista d’espera.

13.5. A l’efecte de descarregar documents, les activitats formatives de la modalitat en línia es tanquen i s’oculten a la plataforma virtual un mes després d’haver acabat el període de docència. En cap cas, el material didàctic s’envia per correu electrònic.

13.6. En el moment de començar les activitats formatives en línia, els alumnes admesos han de llegir la Guia de l’alumnat, que recull unes instruccions concretes sobre el funcionament i el desenvolupament de les activitats i sobre els requisits mínims per obtenir els certificats d’aprofitament.


Punt 14. Instruccions per a les activitats formatives de la modalitat semipresencial. Activitats en línia i videoformació

14.1. En les activitats formatives semipresencials i en les activitats en línia i videoformació, s’apliquen les mateixes instruccions que en les activitats formatives de la modalitat presencial i en línia, segons pertoqui.

14.2. A les sessions de videoformació, les persones que hi participen s’han d’identificar amb el nom i llinatges, tal com figuren en la sol·licitud d’inscripció. Així mateix, han de disposar de càmera web i mantenir-la activada al llarg de tota la sessió a fi d’acreditar la participació.

14.3. Per tenir dret a certificat, en el cas de les sessions presencials o de videoformació, s’ha d’acreditar l’assistència a un 80 % d’aquestes sessions com a mínim i, en el cas de la part en línia, s’han de complir els requisits mínims que estableixen les instruccions concretes de les activitats que figuren al Programa de l’activitat i sistema d’avaluació.

14.4. Els alumnes admesos en la modalitat semipresencial i en la modalitat en línia i videoformació, estan obligats a accedir a les activitats abans que comencin. En cas contrari, són donats de baixa i perden la situació de preferència en la selecció , excepte si, amb antelació, justifiquen que no podran accedir a l’activitat. Les places que resten lliures poden ser ocupades per persones de la llista d’espera.


Punt 15. Activitats de contingut obert. Programa d’Autoaprenentatge

15.1. Des de l’espai EBAP en Obert (https://ebapenobert.caib.es) es podrà accedir al curs d’Autoaprenentatge.

15.2. Atès que l’objectiu de l’autoaprenentatge és aprendre autònomament, les activitats que s’inclouen en aquest Programa no són tutoritzades.

15.3. El dia de l’examen serà publicat.


Punt 16. Certificats d’aprofitament

16.1. L’obtenció del certificat d’aprofitament obliga a demostrar el coneixement de les matèries del curs. Aquest coneixement serà avaluat mitjançant la superació de proves escrites o orals, treballs o altres exercicis relacionats amb el contingut de l’activitat formativa, o mitjançant l’avaluació continuada certificada pel professorat.

16.2 S’expedeix el certificat d’aprofitament als alumnes de les modalitats semipresencial, en línia i en línia i videoformació que compleixen els requisits d’avaluació especificats en les instruccions de l’activitat formativa.

16.3. Per poder demostrar l’assistència a una sessió de videoformació, cal que l’alumnat accedeixi a la sala amb el nom i llinatges que figuren en la sol·licitud d’inscripció. Per això, els alumnes són els responsables de comprovar que hi han assistit amb el nom correcte i, si no és així, modificar-lo. A més, l’eina de videoconferència registra l’hora d’entrada i de sortida de la sala i el temps total que s’hi ha romàs.

16.4. Si escau, no es comptabilitzen les assistències que corresponen als dies en què els alumnes han estat en situació d’incapacitat temporal.

16.5. La falsificació de la signatura suposa la pèrdua del dret a certificat i l’exclusió dels cursos de l’EBAP durant un any. En qualsevol cas, la signatura ha de coincidir amb la del DNI o amb la de la sol·licitud d’inscripció. La penalització es farà extensible a la persona autora de la falsificació, independentment de totes les altres accions que es puguin dur a terme d’acord amb el dret.


Punt 17. Llista de persones amb dret al certificat d’aprofitament o al certificat d’assistència. Sol·licitud de certificat i reclamacions

17.1. En un termini inferior a dos mesos, comptador des de l’acabament de l’activitat, es publica a la pàgina web de l’EBAP (https://www.caib.es/sites/formacioebap) la llista de persones participants amb dret a certificat.

17.2. Els certificats expedits s’envien per correu electrònic, amb signatura digital.

17.3. Es poden presentar reclamacions a la llista de persones amb dret a certificat en el termini de trenta dies naturals, comptadors a partir de l’endemà que s’hagi publicat. Una vegada finalitzat aquest termini i resoltes les reclamacions, l’expedient de l’activitat formativa és definitiu.

Punt 18. Avaluació de la transferència

L’EBAP pot establir els mecanismes necessaris per avaluar la transferència de la formació al lloc de treball de l’alumnat, amb l’objectiu de valorar la contribució de la formació a la millora de l’acompliment individual i organitzacional.


Punt 19. Tractament de dades personals

Responsable del tractament de dades
Identitat: Escola Balear d’Administració Pública
Adreça postal: C. del Gremi de Corredors, 10, 3r (pol. de Son Rossinyol) 07009 Palma
Adreça de correu electrònic: ebap@caib.es

Contacte amb la Delegació de Protecció de Dades

La Delegació de Protecció de Dades de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té la seu a la Conselleria de Presidència (pg. de Sagrera, 2, 07012 Palma). Adreça electrònica de contacte: protecciodades@dpd.caib.es

Finalitat

Les dades seran tractades amb la finalitat de seleccionar als alumnes i desenvolupar els cursos inclosos en els plans de Formació Policial; de Formació Policial de Corporacions Locals; de Formació de Seguretat, Emergències i Bombers, i de Formació de Voluntaris de Protecció Civil.

Legitimació
 
El tractament de les dades és necessari per complir una obligació legal i per aconseguir l’interès públic, com és la formació dels empleats públics i assegurar els drets dels ciutadans de les Illes Balears de ser atesos de manera eficient en matèria de seguretat pública.

La legislació aplicable és la següent:

- La Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears.
- El Text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre.
- La Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
- La Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears.
- Les lletres c) i e) de l’article 6.1 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

Categories de dades personals

Dades de caràcter identificatiu Nom, DNI, domicili, data de naixement, sexe, telèfon i adreça de correu electrònic
Dades acadèmiques i professionals Condició d’estar o d’haver estat en actiu en els col·lectius destinataris o pertànyer a una agrupació de Protecció Civil, relació laboral amb l’Administració, grup o nivell i lloc de feina. Llicència per maternitat o paternitat i excedència per maternitat o paternitat, o cura de familiars
Dades de salut Discapacitat, baixa per incapacitat laboral.

Consentiment pel tractament de dades relatives a la salut

La presentació de la sol·licitud per al procés selectiu suposa el coneixement i
l’acceptació inequívocs de l’aspirant del tractament de les dades de caràcter
personal que farà l’òrgan competent i únicament per als fins establerts.

Destinataris

Els òrgans responsables dels processos de selecció de personal en l’àmbit de seguretat i emergències de les administracions públiques quan sol·licitin la validació de la formació rebuda. També a la DG competent en matèria d’Interior i Emergències per a la gestió dels programes de policia tutor i educació viària així com altres programes en matèria de seguretat.

Criteris de conservació de dades

Els terminis de conservació de les dades seran els necessaris per complir la finalitat del procediment i els que preveu la legislació d’arxius per a les administracions públiques, d’acord amb l’article 26 de la Llei orgànica 3/2018,  de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Drets

Qualsevol persona té dret a obtenir la confirmació sobre si l’EBAP està tractant dades personals que la concerneixen, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 del Reglament general de protecció de dades (RGPD), els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament es conservaran per exercir o defensar reclamacions.

En determinades circumstàncies, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades amb una sol·licitud motivada. L’EBAP deixarà de tractar les dades, tret que hi hagi motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.

Exercici de drets i reclamacions

L’exercici d’aquests drets es pot sol·licitar davant l’EBAP mitjançant el procediment «Sol·licitud d’exercici de drets en matèria de protecció de dades personals», previst en la Seu Electrònica de la CAIB.

Amb posterioritat a la resposta de l’EBAP o al cap d’un mes d’haver presentat la sol·licitud, es pot reclamar una tutela de drets davant l’Agència espanyola de Protecció de Dades (AEPD).

Conseqüències de no facilitar les dades personals

No presentar les dades necessàries implicarà que la persona interessada no pugui formar part del procediment.

Decisions automatitzades

No es produeixen decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, amb les dades personals dels aspirants.