desc_ifp.pngConvocatòria del Programa de Formació i Perfeccionament per al Professorat de l’EBAP per a l’any 2023

1. Programa de formació i perfeccionament per al professorat de l’EBAP 

Aquest programa inclou, d’una banda, l’Itinerari formatiu per al professorat de l’EBAP, que s’estructura en 5 mòduls i un total de 75 hores, i, d’altra banda, diversos tallers específics la finalitat dels quals és millorar a través de la pràctica determinats aspectes de la funció docent.

2. Destinataris

2.1. Pot sol·licitar la participació en els mòduls de l’Itinerari formatiu per al professorat de l’EBAP les persones inscrites en la Base de dades general del professorat de l’EBAP.
2.2. Poden sol·licitar la participació als tallers específics les persones inscrites en la Base de dades general del professorat de l’EBAP i el personal col·laborador nomenat com a docent en alguna acció formativa organitzada de l’EBAP en els anys 2021, 2022 o 2023.

3. Estructura de l’Itinerari formatiu per al professorat de l’EBAP

3.1. L’itinerari formatiu es desenvolupa majoritàriament en la modalitat en línia i semipresencial i està format per cinc mòduls relacionats amb les unitats de competències bàsiques associades al perfil formador.
3.2. La durada completa de l’itinerari és de 75 hores, que es distribueixen de la manera següent:

 • Mòdul 1. Context de la formació en l’EBAP (10 hores en línia)
 • Mòdul 2. Disseny, programació i planificació de la formació (12 hores en línia i 3 hores de formació presencial).
 • Mòdul 3. El disseny de l’aprenentatge: disseny i elaboració de continguts i activitats formatives (11 hores en línia i 4 hores de formació presencial).
 • Mòdul 4. Execució d’accions formatives
    Mòdul 4.1. Dinamització i tutorització d’accions formatives en línia (12 hores en línia).
    Mòdul 4.2. Habilitats docents en la formació presencial (13 hores presencials).
 • Mòdul 5. L’avaluació de la formació (10 hores en línia).

3.3. És recomanable cursar els mòduls de l’itinerari formatiu de manera consecutiva. No obstant, amb l’objectiu de facilitar la participació de les persones inscrites, es determinen certes condicions de caràcter obligatori:

—    Els mòduls 1 i 2 s’han de seguir de forma consecutiva.
—    Per tant, en els mòduls 3, 4.1, 4.2 i 5 s’exigirà com a requisit previ haver cursat els mòduls 1 i 2 amb aprofitament.

4. Tallers específics

Com a complement del programa, s’impartiran tallers específics per a la millora de les competències docents. Aquests tallers tindran un caràcter eminentment pràctic i estaran destinats a un grup reduït de participants. Es podran dur a terme diverses edicions de cada taller en funció de la seva demanda.

El 2023, els objectius d'aquests tallers són: fer conèixer les possibilitats que ens ofereix la plataforma de formació en línia de l’EBAP, crear recursos formatius en format vídeo amb programari gratuït i millorar en l’avaluació de l’aprenentatge de l’alumnat.

5. Inscripció i selecció

5.1. Participants amb accés al Portal de Serveis al Personal
El personal de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el personal del sector públic instrumental amb accés al Portal de Serveis al Personal han de tramitar les sol·licituds per aquest mitjà.

5.2. Participants sense accés al Portal de Serveis al Personal
La resta de destinataris del programa sense accés al Portal de Serveis al Personal pot tramitar les sol·licituds seguint el procediment següent:
Mitjançant la matriculació per Internet, per a la qual cosa s’ha d’accedir a la pàgina web <http://ebap.caib.es>; a continuació, s’ha d’accedir a <Plans de formació de l’EBAP 2023>; a continuació, s’ha d’accedir al pla o programa corresponent; finalment, s’ha d’accedir a <Matriculació per Internet>. No s’ha d’enviar a l’EBAP el justificant de matriculació que apareix al final del procediment.

5.3. Com a norma general, les activitats formatives incloses en el programa s’impartiran entre setmana i amb horari de capvespre.

5.4. Si el nombre de sol·licituds supera el nombre de places previst, l’EBAP farà la selecció tenint en compte la data de registre de la sol·licitud.

5.5 L’EBAP comunicarà a les persones interessades, per correu electrònic, l’admissió.

5.6. El calendari d’inscripció previst per a les activitats formatives del Programa de Formació i Perfeccionament per al Professorat de l’EBAP de l’any 2023 és del 28 de març al 4 d’abril.

6.    Característiques i calendari de l’itinerari formatiu per al professorat de l’EBAP.

6.1. Les activitats formatives d’aquesta convocatòria tenen les modalitats i característiques següents:

 • Presencial. Activitats que s’imparteixen en un aula on lʼʼ alumnat i el personal docent comparteixen espai físic comú.
 • En línia. Activitats desenvolupades en la plataforma Moodle mitjançant canals electrònics.
 • Semipresencial. Combina dos espais d’aprenentatge: un de físic i un de virtual. Hi ha interacció amb el docent a l’espai Moodle i a les sessions presencials que són a un espai comú (aula).

6.2. Les places disponibles i la data, de cada una de les accion formatives són les següents:

Mòdul 1. Context de la formació en l'EBAP (10 hores en línia)
◦ Places: 32 a Mallorca, 4 a Menorca i 4 a Eivissa.
◦ Dates: del 17 al 28 d’abril de 2023.
◦ Requisits:Les persones sol·licitats han d'estar inscrites en la Base de dades general del professorat de l'EBAP.
◦ Modalitat: en línia.

Mòdul 2. Disseny, programació i planificació de la formació (12 hores en línia i 3 hores de formació presencial)
◦ Places: 16 a Mallorca, 2 a Menorca i 2 a Eivissa.
◦ Dates: del 9 al 29 de maig de 2023.
◦ Requisits:Requisits: les persones sol·licitats han d'estar inscrites en la Base de dades general del professorat de l'EBAP i haver cursat el mòdul 1 amb aprofitament.
◦ Modalitat: semipresencial.

 • Mòdul 3. El disseny de l’aprenentatge: disseny i elaboració de continguts i activitats formatives (11 hores en línia i 4 hores presencials)
  ◦ Places: 16 a Mallorca, 2 a Menorca i 2 a Eivissa.
  ◦ Dates: del 12  al 30 de juny de 2023.
  ◦ Requisits: les persones sol·licitats han d'estar inscrites en la Base de dades general del professorat de l'EBAP i haver cursat els mòduls 1 i 2 amb aprofitament.
  ◦ Modalitat: semipresencial

  Mòdul 4.1. Dinamització i tutorització d’accions formatives en línia (12 h)
  ◦ Places: 16 a Mallorca, 2 a Menorca i 2 a Eivissa.
  ◦ Dates: del 12 de setembre al 5 d'octubre de 2023.
  ◦ Requisits: les persones sol·licitats han d'estar inscrites en la Base de dades general del professorat de l'EBAP i haver cursat els mòduls 1 i 2 amb aprofitament.
  ◦ Modalitat: en línia

  Mòdul 4.2. Habilitats docents en la formació presencial (13 hores presencials)
  ◦ Places: 20 a Mallorca.
  ◦ Dates: del 19 al 28 de setembre de 2023.
  ◦ Requisits: les persones sol·licitants han d'estar inscrites en la Base de dades general del professorat de l'EBAP i haver cursat els mòduls 1 i 2 amb aprofitament.
  ◦ Modalitat: presencial

  Mòdul 5. L’avaluació de la formació (8 hores en línia i 2 hores de formació presencials)
  ◦ Places: 16 a Mallorca, 2 a Menorca i 2 a Eivissa.
  ◦ Dates: del 23 d’octubre al 6 de novembre de 2023.
  ◦ Requisits: les persones sol·licitants han d'estar inscrites en la Base de dades general del professorat de l'EBAP i haver cursat els mòduls 1 i 2 amb aprofitament.
  ◦ Modalitat: semipresencial

  Taller. Introducció a la plataforma Moodle de l’EBAP (5 hores en línia)
  ◦ Places: 24 a Mallorca, 3 a Menorca i 3 a Eivissa.
  ◦ Dates: de l'11 al 17 de maig de 2023.
  ◦ Requisits: estar inscrita en la Base de dades general del professorat de l'EBAP o estar nomenada com a docent en alguna acció formativa organitzada de l’EBAP en els anys 2021, 2022 o 2023.
  ◦ Modalitat: en línia.

  Taller. Introducció als recursos de Moodle (5 hores en línia)
  ◦ Places: 24 a Mallorca, 3 a Menorca i 3 a Eivissa.
  ◦ Dates: del 18 al 24 de maig de 2023.
  ◦ Requisits: estar inscrita en la Base de dades general del professorat de l'EBAP o estar nomenada com a docent en alguna acció formativa organitzada de l’EBAP en els anys 2021, 2022 o 2023.
  ◦ Modalitat: en línia.

  Taller. Introducció a les activitats de Moodle (5 hores en línia)
  ◦ Places: 24 a Mallorca, 3 a Menorca i 3 a Eivissa.
  ◦ Dates: del 25 al 31 de maig de 2023.
  ◦ Requisits:estar inscrita en la Base de dades general del professorat de l'EBAP o estar nomenada com a docent en alguna acció formativa organitzada de l’EBAP en els anys 2021, 2022 o 2023.
  ◦ Modalitat: en línia.

  Taller. Edició i postproducció de vídeo (10 hores en línia)
  ◦ Places: 26 a Mallorca, 2 a Menorca i 2 a Eivissa.
  ◦ Dates: del 19 de setembre al 2 d’octubre de 2023.
  ◦ Requisits:estar inscrita en la Base de dades general del professorat de l'EBAP o estar nomenada com a docent en alguna acció formativa organitzada de l’EBAP en els anys 2021, 2022 o 2023.
  Modalitat: en línia.

  Taller. Com dissenyar qüestionaris d’avaluació no memorístics.

  Places: 20 a Mallorca, 2 a Menorca i 2 a Eivissa.
  Dates: previsió juny 2023
  Requisits:estar inscrita en la Base de dades general del professorat de l'EBAP o estar nomenada com a docent en alguna acció formativa organitzada de l’EBAP en els anys 2021, 2022 o 2023.
  Modalitat: semipresencial.

7. Instruccions per a les activitats formatives.

Modalitat en línia
7.1. Per fer les activitats formatives de la modalitat en línia, és imprescindible que els alumnes disposin, durant el desenvolupament de les activitats, d’un dispositiu amb connexió a Internet que en permeti el seguiment. En cas contrari, no es poden fer les activitats formatives en línia de l’EBAP.
7.2. És necessari que l’aparell amb connexió a Internet tengui les característiques tècniques següents:

 • Resolució mínima de 1280 x 1024.
 • Targeta de so, micròfon i altaveus.
 • Navegador Mozilla Firefox o Google Chrome actualitzat (recomanat).
 • Java Runtime Environment (necessari per fer certs tipus d’activitats).

7.3. Per fer les activitats formatives de la modalitat en línia, és imprescindible que els alumnes tenguin una adreça electrònica que sigui operativa, atès que totes les comunicacions de l’EBAP amb els alumnes es vehiculen per aquest mitjà. El personal de la CAIB pot comprovar la seva adreça electrònica consultant el Portal de Serveis al Personal; concretament, a l’enllaç «Sol·licitud de cursos» de l’apartat «Formació de l’EBAP».
7.4. Els alumnes admesos en la modalitat en línia estan obligats a accedir a les activitats formatives abans que comencin. En cas contrari, són donats de baixa i perden la situació de preferència en la selecció, excepte si, amb antelació, justifiquen que no podran accedir a l’activitat. Les places que resten lliures poden ser ocupades per persones de la llista d’espera.
7.5. A l’efecte de descarregar documents, les activitats formatives de la modalitat en línia es tanquen i s’oculten a la plataforma virtual un mes després d’haver acabat el període de docència. En cap cas, el material didàctic s’envia per correu electrònic.
7.6. En el moment de començar les activitats formatives en línia, els alumnes admesos han de llegir el Programa de l’activitat i sistema d’avaluació, que recull unes instruccions concretes sobre el funcionament i el desenvolupament de les activitats i sobre els requisits mínims per obtenir els certificats d’aprofitament.

Modalitat semipresencial
7.7. En les activitats formatives semipresencials s’apliquen les mateixes instruccions que en les activitats formatives de la modalitat presencial i en línia, segons pertoqui.
7.8. Per tenir dret a certificat, en el cas de les sessions presencials, s’ha d’acreditar l’assistència a un 80 % d’aquestes sessions com a mínim i, en el cas de la part en línia, s’han de complir els requisits mínims que estableixen les instruccions concretes de les activitats que figuren al Programa de l’activitat i sistema d’avaluació.
7.9. Els alumnes admesos en la modalitat semipresencial estan obligats a accedir a les activitats abans que comencin. En cas contrari, són donats de baixa i perden la situació de preferència en la selecció, excepte si, amb antelació, justifiquen que no podran accedir a l’activitat. Les places que resten lliures poden ser ocupades per persones de la llista d’espera.

8. Certificació

L’EBAP expedirà el certificat d’aprofitament a les persones que superin les accions formatives. Així mateix, els certificats d’aprofitament s’inclouran directament en l’expedient personal del Portal de Serveis al Personal.