Torna

Servei d'escolarització

Víctimes de violència de gènere o de terrorisme

Aquí hi podem incloure:

 • Famílies en les quals la dona, o els fills a càrrec han patit violència de gènere. Aquest criteri és aplicable quan alguna d'aquestes situacions es donen en algun dels membres del nucli familiar, encara que no sigui el menor per a qui es sol·licita l'escolarització.
 • Víctima de terrorisme: es refereix a les víctimes i les seves famílies o a les persones que hagin sofert danys com a conseqüència de l'acció terrorista.

Puntuació que s'atorga

 • 3 punts

Documentació

 • Respecte a les famílies en què la dona o fills o filles a càrrec han patit violència masclista, s’ha de presentar algun dels documents següents, que han de justificar suficientment la situació de víctima de violència masclista:
  • Una ordre de protecció a favor de la víctima.
  • Una sentència condemnatòria.
  • Un informe del Ministeri Fiscal que indiqui l’existència d’indicis que la demandant és víctima de violència de gènere, fins que es dicti l’ordre de protecció.
  • Una resolució judicial amb la qual s’hagin acordat mesures cautelars per a la protecció de la víctima.
  • Un informe de l’administració competent en matèria de serveis socials o de la casa d’acolliment, o bé un informe de l’ Institut Balear de la Dona, l’Oficina de la Dona del Consell Insular d’Eivissa, o de l’òrgan competent del Consell Insular de Menorca o de l’organisme autonòmic competent.

 • Respecte a les víctimes de terrorisme: s'ha de presentar una resolució administrativa del Ministeri de l'Interior en què es reconegui la indemnització a una víctima de terrorisme o bé un certificat per a aquest efecte expedit pel Ministeri de l'Interior.