Família nombrosa o monoparental

  • Per tenir dret a aquesta puntuació és necessari tenir el títol de família nombrosa en vigor.
  • Com a conseqüència de l’aprovació de la Llei 8/2018, de 31 de juliol, les famílies monoparentals podran obtenir 1 punt a l'apartat de família nombrosa general. La família monoparental és assimilable a família nombrosa i fa referència a famílies monoparentals amb dos o més fills, o bé famílies monoparentals amb un fill amb discapacitat reconeguda del 33% o superior.
  • En cap cas es pot acumular la puntuació per família nombrosa general i la de família monoparental en aquest apartat.

Puntuació que s'atorga:

  • 1 punt en els casos de família nombrosa general.
  • 2 punts en els casos de família nombrosa especial.
  • 1 punt en el cas de família monoparental especial, que s'equipara a família nombrosa general.

Documentació

  • Títol de família nombrosa en vigor. Si aquest està expedit a Mallorca o Menorca, es pot consultar telemàticament. En els casos d'Eivissa i Formentera, és necessari aportar el document en paper.
  • Per acreditar família monoparental: títol oficial de família monoparental en vigor.