Discapacitat de l'alumne/a

  • Tenen dret a la puntuació per aquest criteri, els alumnes que tenen reconeguda, pels òrgans competents, una discapacitat major o igual del 33%.

Puntuació que s'atorga

  • 1 punt

Documentació

  • Certificat emès per l'organ competent que indiqui el tipus i grau de discapacitat.
  • Sempre que s'autoritzi a la sol·licitud, si el certificat de discapacitat ha estat emès per un òrgan competent a les Illes Balears, es pot consultar telemàticament. En altres casos, s'ha de presentar el certificat de discapacitat en paper.