Torna

Servei d'escolarització

NORMATIVA 

Pàgina Web Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 24 de febrer de 2023 per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2023-2024 respecte als processos d’adscripció, admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial a les Illes Balears

Pàgina Web Decret 64/2019 de 2 d’agost, pel qual s’estableix el règim d’admissió d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que substitueix el Decret 37/2008

Pàgina Web Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 7 d’abril de 2016 que regula el procés d’adscripció, admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial de les Illes Balears  (BOIB Núm. 45 del 09/04/2016), en tot allò que no s'oposi a l'anterior decret.

Pàgina Web Correcció d’errades advertides en la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 24 de febrer de 2023 per la qual es despleguen determinats aspectes, per al curs escolar 2023-2024, respecte als processos d’adscripció, admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial a les Illes Balears

Pàgina Web Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres per la qual s’autoritza excepcionalment per al curs 2023-2024 i a tots els nivells educatius, l’ocupació de les places reservades per als alumnes amb necessitat específica de suport educatiu als centres educatius de les Illes Balears sostinguts amb fons públics