Torna

Servei d'escolarització

Mobilitat forçosa de la família

 • La puntuació d'aquest criteri també es pot obtenir al·legant família reconstituïda.
 • Es considera mobilitat forçosa del treballador si aquest es trasllada d'un altre territori (ja sigui nacional o estranger) a fer feina a les Illes Balears. Tenen la mateixa consideració els trasllats que es produeixen entre les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i la que es dona entre municipis d’una mateixa illa.
 • Només es pot al·legar el trasllat forçós del treballador si aquest es produeix amb posterioritat a la finalització del període de sol·licitud de places del curs anterior (2022-2023).
 • També es pot acreditar mobilitat forçosa per motius mèdics.

Puntuació que s'atorga

 • 1 punt

Documentació

 • No es possible realitzar la consulta telemàtica d'aquesta documentació.
 • S’ha d’acreditar mitjançant algun dels documents següents:
  • Per causes laborals: un informe de vida laboral o equivalent d'altra mutualitat, a més d'un certificat o carta emesa per l'empresa en la qual es notifiqui el trasllat.
  • Si s'al·lega família reconstituïda, s'ha de justificar amb la següent documentació:
   • Llibre de família per acreditar el matrimoni o un certificat d’inscripció en el registre de parelles estables.
   • Sentència judicial o el conveni en què s’indiqui que es té la guarda i custòdia del menor sol·licitant.
  • Per motius mèdics: informe mèdic en el que consti el tractament rebut i un informe de l'entitat sanitària que indiqui que aquest implica un canvi de domicili, així com documentació que acrediti el nou domicili.