Torna

Servei d'escolarització

Discapacitat de la mare, el pare, tutor/a legal o algun germà/ana

 • Es reconeixen les discapacitats iguals o superiors al 33%.
 • A més de les discapacitats reconegudes pels òrgans competents en aquesta matèria, també poden obtenir la puntuació d'aquest criteri les següents persones:
  • Els pensionistes de la Seguretat Social per incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa.
  • Els pensionistes de classes passives de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.
 • Es dona el mateix tractament als infants que, encara que no són germans, conviuen en el mateix nucli familiar degut a la formació d'una nova família (família reconstituïda). Per justificar aquest fet, cal que els dos caps de la nova família estiguin casats o siguin parella de fet i que cada un d'ells tengui la guarda i custòdia (exclusiva o compartida) dels fills propis.
 • També es dona el mateix tractament al cònjuge que, encara que no és el progenitor, conviu en el mateix nucli familiar degut a la formació d'una nova família (família reconstituïda). Per justificar aquest fet, cal que els dos caps de la nova família estiguin casats o siguin parella de fet i que el progenitor tengui la guarda i custòdia (exclusiva o compartida) de l'alumne/a sol·licitant.

Puntuació que s'atorga

 • La puntuació màxima per la discapacitat del pare, de la mare, del tutor legal o d’un germà és d’1 punt, que es pot sumar al punt per la discapacitat de l’alumne.

Documentació

 • Sempre que s'autoritzi a la sol·licitud, si el certificat de discapacitat ha estat emès per un òrgan competent a les Illes Balears, es pot consultar telemàticament. En altres casos, s'ha de presentar el certificat de discapacitat en paper.
 • En els casos dels pensionistes, cal presentar en paper algun dels documents següents:
  • Resolució o certificat expedits per l’Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) o òrgan competent de la Comunitat Autònoma competent.
  • Resolució del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de reconeixement de la condició de pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa.
  • Resolució del Ministeri d’Economia i Hisenda o del Ministeri de Defensa de reconeixement de pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.