Torna

Servei d'escolarització

Famílies en situació de vulnerabilitat econòmica especial

S’entén per famílies en situació d’especial vulnerabilitat econòmica les famílies beneficiàries de la renda social garantida, o de la renda mínima d’inserció o de l'ingrés mínim vital, o les que tenen el subsidi d’atur com únic ingrés.

Puntuació que s'atorga

2 punts

Documentació

La condició de família en situació de vulnerabilitat econòmica especial es pot acreditar:

  1. En relació a la renda social garantida, correspon a la Direcció General de Serveis Socials del Govern de les Illes Balears o de l’organisme autonòmic competent l’expedició de la resolució o d’un certificat, vigent en la data de presentació, que confirmi que la persona interessada rep aquests diners.
  2. Pel que fa a la renda mínima d’inserció, correspon als consell insulars o a l’organisme autonòmic competent la seva concessió i l’expedició de la resolució o d’un certificat vigent a la data de presentació que confirmi que la persona interessada rep aquests diners.
  3. Correspon al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) la concessió del subsidi d’ocupació. L’Administració educativa rebrà per via telemàtica les dades del SEPE i de les altres administracions que han de confirmar que aquesta prestació econòmica sigui l’únic ingrés de la unitat familiar. Per tant, no s’ha de presentar cap certificat.
  4. En relació a la percepció de l'ingrés mínim vital, correspon a l'Institut Nacional de la Seguretat Social la seva concessió i és necessari que l'interessat aporti la documentació (resolució o certificat) que acrediti fefaentment la percepció d'questa prestació.