Famílies en situació de vulnerabilitat econòmica especial

S’entén per famílies en situació d’especial vulnerabilitat econòmica les famílies beneficiàries de la renda social garantida, o de la renda mínima d’inserció o de l'ingrés mínim vital, o les que tenen el subsidi d’atur com únic ingrés.

Puntuació que s'atorga

2 punts

Documentació

La condició de família en situació de vulnerabilitat econòmica especial es pot acreditar:

  1. En relació a la renda social garantida, correspon a la Direcció General de Serveis Socials del Govern de les Illes Balears o de l’organisme autonòmic competent l’expedició de la resolució o d’un certificat, vigent en la data de presentació, que confirmi que la persona interessada rep aquests diners. També es pot acreditar la percepció d'aquestes prestacions econòmiques amb la resolució corresponent i un justificant de l'ingrés bancari o equivalent efectuat durant l'any 2024.
  2. Pel que fa a la renda mínima d’inserció, correspon als consell insulars o a l’organisme autonòmic competent la seva concessió i l’expedició de la resolució o d’un certificat vigent a la data de presentació que confirmi que la persona interessada rep aquests diners. També es pot acreditar la percepció d'aquestes prestacions econòmiques amb la resolució corresponent i un justificant de l'ingrés bancari o equivalent efectuat durant l'any 2024.
  3. Correspon al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) la concessió del subsidi d’ocupació. L’Administració educativa rebrà per via telemàtica les dades del SEPE i de les altres administracions que han de confirmar que aquesta prestació econòmica sigui l’únic ingrés de la unitat familiar. Per tant, no s’ha de presentar cap certificat.
  4. En relació a la percepció de l'ingrés mínim vital, correspon a l'Institut Nacional de la Seguretat Social la seva concessió i és necessari que l'interessat aporti la documentació (resolució o certificat) que acrediti fefaentment la percepció d'questa prestació.