Criteris per als ensenyaments d’educació especial i per a la transició a la vida adulta

 

Matriculació en la modalitat d’escolarització combinada etapes d’educació especial infantil (EEI, de 3 a 6 anys) i educació especial bàsica (EEB, de 6 a 16 anys):

 

 • En el cas dels alumnes que inicien la modalitat d’escolarització combinada, i continuen en matrícula al centre ordinari, s’ha de presentar la sol·licitud d’admissió al centre d’educació especial perquè es pugui aplicar el barem corresponent.
 • En el cas dels alumnes que inicien la modalitat d’escolarització combinada a 4t d’EI, s’ha de presentar la sol·licitud d’admissió als dos centres (al centre ordinari i al centre d’educació especial) perquè es tengui constància d’aquesta circumstància i es pugui aplicar el barem als dos centres.
 • En el cas dels alumnes que canvien de centre ordinari i, a la vegada, inicien una modalitat d’escolarització combinada, s’ha de presentar la sol·licitud als dos centres (a l’ordinari i al centre d’educació especial) perquè es pugui aplicar el barem als dos centres.
 • En el cas dels alumnes que el curs actual estan en la modalitat de combinada i canvien de dies i/o passen a la modalitat d’escolarització completa en el mateix centre, no s’ha de fer el procés de sol·licitud d’admissió. Sí que s’ha de presentar el full d’anamnesi, en el període corresponent, perquè quedi constància de les necessitats actuals i de la proposta que es fa des dels serveis d’orientació.

 

Criteris d’admissió als centres d’educació especial (CEE) per a les etapes d’EEI i d’EEB:

 

 Requisit

Barem punts

Discapacitat intel·lectual greu

19

Discapacitat intel·lectual moderada

15

Discapacitat intel·lectual lleu

2

Escolarització completa

4

Escolarització combinada

2

Repetició en etapes anteriors

1

 

Documentació acreditativa

 • Dictamen d'escolarització complet.
 • Certificat de discapacitat si se'n disposa.
 • Historial acadèmic (Font: GestIB).

Criteris d’admissió als CEE per a la transició a la vida adulta (TVA):

 

Els programes de formació per a la transició a la vida adulta (TVA) conformen l’oferta educativa dels centres d’educació especial quan finalitza l’educació bàsica i pretenen promoure el major grau possible d’autonomia personal i d’inserció social.

 

Els programes de formació per a la transició a la vida adulta estan destinats als alumnes que han complert els setze anys d’edat i han cursat l’ensenyament bàsic en un centre d’educació especial amb adaptacions molt significatives del currículum en totes les àrees, i als que han complert el requisit d’edat i tenen unes necessitats educatives especials que aconsellen que la continuïtat del seu procés formatiu es dugui a terme mitjançant aquests programes.

 

Els centres d’educació especial han de promoure i afavorir que els alumnes que cursen l’àmbit d’orientació i formació laboral facin pràctiques als centres de treball pertinents.

 

 • El grau de discapacitat acreditat ha de ser d’un 33 % o superior i a la sol·licitud d’admissió s’hi ha d’adjuntar un dictamen d’escolarització emès pels equips d’orientació educativa i psicopedagògica o pel departament d’orientació i/o un certificat oficial que acrediti el tipus i el grau de discapacitat que presenta l’alumne, expedit per un organisme oficial competent en matèria de serveis socials.
 • Si hi ha més demanda que oferta, es prioritzaran els alumnes de més edat (18 anys, 17 anys i 16 anys).

Criteris de desempat

En cas d’empat, es dirimirà d’acord amb la següent prelació:

 1. Major puntuació total obtinguda pels criteris específics aplicats als centres d’educació especial.
 2. Major puntuació total obtinguda pels criteris generals de barem. A efectes d’admissió a centres específics, la zona escolar és única.