Torna

Servei d'escolarització

Ubicació del domicili de l'alumne/a

 • Per canvi de domicili, només s’acumularà la puntuació si el canvi de domicili es fa dins la mateixa zona escolar.
 • Per als casos d’acolliment familiar, es podrà tenir en compte l’antiguitat d’empadronament de la família d’acolliment.
 • Quan es tracti d’alumnes que es troben dins centres d’acolliment residencial en institucions públiques o privades, s’atorgarà la màxima puntuació prevista en l’apartat de domicili dins la zona d’influència, prèvia justificació de la situació.
 • En cap cas no es poden sumar la puntuació obtinguda pel domicili i la puntuació obtinguda pel lloc de feina.
 • S'han d'afegir 2,75 punts més durant la fase de barem en aquells casos en què es produeixi un canvi de zonificació per part de l'Administració educativa i que això suposi quedar fora de la zona d'influència en relació als quatre cursos anteriors, per a aquells alumnes que tenguin germà en el centre; o pare, mare o tutor que hi treballi.
 • Si es produeix un canvi de domicili dins la mateixa zona escolar, es respectarà l'antiguitat en el domicili anterior. En el cas de zones escolars que comprenen més d’un municipi, si el canvi inclou distints municipis, s’haurà de presentar el certificat d’empadronament en paper del municipi on s’ha causat baixa.
 • En el cas d’adscripcions:
  1. S’atorgaran els punts per domicili a la persona sol·licitant d’un centre d’origen d’infantil que no ofereixi educació primària si viu a la zona del centre de destí.
  2. En el cas de centres d’origen i destí que no es troben a la mateixa zona, en el moment que es produeix el canvi de centre propi de l’adscripció, s’atorgaran els punts per domicili propis de la zona del centre de destí al qual estigui adscrit el centre d’origen del sol·licitant, sempre i quan la persona sol·licitant visqui a la zona del centre d’origen.

 

Puntuació que s'atorga

 • 5.5 punts si l'alumne/a està en centres d'acolliment residencial.

Zona d'influència

 • 2 punts pel simple fet de tenir l'empadronament dins la zona d'influència del centre.
 • 2 punts per 1 any complet d'antiguitat en l'empadronament dins la zona d'influència del centre.
 • 1.5 punts per 2 anys o més d'antiguitat en l'empadronament dins la zona d'influència del centre.

 

Zona limítrofa

 • 1 punt pel simple fet de tenir l'empadronament dins una zona limítrofa del centre.
 • 1 punt per 1 any complet d'antiguitat en l'empadronament dins una zona limítrofa del centre.
 • 0,75 punts per 2 anys o més d'antiguitat en l'empadronament dins una zona limítrofa del centre.

2.75 punts de compensació pel motiu indicat més amunt, si es dona el cas.

Documentació

  • En el cas d’un infant en situació d’acolliment familiar simple o permanent, preadopció o adopció, es pot presentar un certificat d’empadronament del pare, la mare, els tutors legals o els acollidors.
  • El el cas d'infants en situació d'acolliment residencial, documentació que ho justifiqui.
  • Certificat d’empadronament de l’alumne expedit per l’ajuntament, amb indicació de l’antiguitat de les darreres variacions padronals.

No és necessari presentar el certificat d'empadronament de l'alumne si resideix en algun dels municipis adherits a la plataforma d'interoperabilitat de les Illes Balears. Podeu consultar aquests municipis en la pàgina web d'interoperabilitat: Pàgina Webhttp://www.caib.es/sites/interoperabilitat/ca/servei_propi_scdhpaju-64436/