Torna

Servei d'escolarització

Ubicació del domicili familiar

 • No s'admetrà com a domicili de l'alumne els de parents o altres persones que no pertanyin a la unitat familiar. 
 • En cas de discrepància entre l'antiguitat de l'empadronament del menor i dels progenitors, a efectes de puntuació, es tendrà en compte l'empadronament més recent.
 • Per canvi de domicili, només s’acumularà la puntuació si el canvi de domicili es fa dins la mateixa zona escolar.
 • Per als casos d’acolliment familiar, es podrà tenir en compte l’antiguitat d’empadronament de la família d’acolliment.
 • Quan es tracti d’alumnes que es troben dins centres d’acolliment residencial en institucions públiques o privades, s’atorgarà la màxima puntuació prevista en l’apartat de domicili dins la zona d’influència, prèvia justificació de la situació.
 • En cap cas no es poden sumar la puntuació obtinguda pel domicili i la puntuació obtinguda pel lloc de feina.
 • S'han d'afegir 2,75 punts més durant la fase de barem en aquells casos en què es produeixi un canvi de zonificació per part de l'Administració educativa i que això suposi quedar fora de la zona d'influència en relació als cinc cursos anteriors, per a aquells alumnes que tenguin germà en el centre; o pare, mare o tutor que hi treballi.
 • Si es produeix un canvi de domicili dins la mateixa zona escolar, es respectarà l'antiguitat en el domicili anterior. En el cas de zones escolars que comprenen més d’un municipi, si el canvi inclou distints municipis, s’haurà de presentar el certificat d’empadronament en paper del municipi on s’ha causat baixa.
 • En el cas d’adscripcions:
  1. S’atorgaran els punts per domicili a la persona sol·licitant d’un centre d’origen d’infantil que no ofereixi educació primària si viu a la zona del centre de destí.
  2. En el cas de centres adscrits entre ells (centre d'origen i centre de destí) que no es troben a la mateixa zona, en el moment que es produeixi el canvi propi de l'adscripció, s'atorgaran els punts per domicili propis de la zona del centre de destí al qual estigui adscrit el centre d'origen del sol·licitant, sempre que la persona sol·licitant visqui a la zona del centre d'origen.

 

Puntuació que s'atorga

 • 5,5 punts si l'alumne/a està en centres d'acolliment residencial.

Zona d'influència

 • 2 punts pel simple fet de tenir l'empadronament dins la zona d'influència del centre de forma continuada i ininterrompuda.
 • 2 punts per 1 any complet d'antiguitat en l'empadronament dins la zona d'influència del centre de forma continuada i ininterrompuda.
 • 1,5 punts per 2 anys o més d'antiguitat en l'empadronament dins la zona d'influència del centre de forma continuada i ininterrompuda.

 

Zona limítrofa

 • 1 punt pel simple fet de tenir l'empadronament dins una zona limítrofa del centre de forma continuada i ininterrompuda.
 • 1 punt per 1 any complet d'antiguitat en l'empadronament dins una zona limítrofa del centre de forma continuada i ininterrompuda.
 • 0,75 punts per 2 anys o més d'antiguitat en l'empadronament dins una zona limítrofa del centre de forma continuada i ininterrompuda.
 • 2,75 punts de compensació pel motiu indicat més amunt, si es dona el cas.

Documentació

  • S'han de presentar dos certificats d'empadronament (el del menor i el d'un progenitor) expedits per l’ajuntament, amb indicació de l’antiguitat de les darreres variacions padronals. En cas de discrepància entre l'antiguitat de l'empadronament del menor i d'un dels progenitors, a efectes de puntuació es tendrà en compte l'empadronament més recent.
  • En el cas d’un infant en situació d’acolliment familiar simple o permanent, preadopció o adopció, es pot presentar un certificat d’empadronament del pare, la mare, els tutors legals o els acollidors.
  • El el cas d'infants en situació d'acolliment residencial, documentació que ho justifiqui.

No és necessari presentar els certificats d'empadronament (de l'alumne i d'un dels tutors) si es resideix en algun dels municipis adherits a la plataforma d'interoperabilitat de les Illes Balears. Per al procés d'escolarització 2023-2024 aquests municipis són els que trobareu a la pàgina web d'interoperabilitat: https://www.caib.es/sites/interoperabilitat/ca/servei_propi_scdhpaju-64436/