Torna

Servei d'escolarització

Famílies en risc social 

Aquí hi podem incloure:

 1. Famílies amb menors d’edat que han estat objecte de declaració de risc per part de l’Administració competent en matèria de protecció de menors (Ajuntaments i Consells Insulars, o organisme autonòmic competent).
 2. Famílies en les que es produeixi un retorn posterior de mesures administratives de protecció (Consells Insulars  o organisme autonòmic competent).
 3. Famílies en les quals hi ha menors sobre els que s’han adoptat mesures de justícia juvenil (Direcció General d'Infància, Joventut i Famílies o organisme autonòmic competent).

Puntuació que s'otorga

 • 3 punts

Documentació

 1. Respecte a les famílies amb menors d'edat que han estat objecte de declaració de risc, s'ha d'acreditar depenent del cas:
  • Amb la resolució administrativa de declaració de risc de el Consell Insular respectiu (o organisme autonòmic competent) 
  • Amb el  conveni d'intervenció social i educatiu familiar entre la família del menor i els serveis socials del municipi.
  • Per a la valoració d'aquesta situació, la documentació acreditativa d'aquest apartat ha de ser posterior al 29 de maig de 2019, data en què va entrar en vigor la Llei 9/2019, de 19 de febrer, de l'atenció i els drets de la infància i l'adolescència de les Illes Balears.
 2. Respecte a les famílies en que es produeix un retorn posterior a les mesures administratives de protecció:
  • S'acreditarà mitjançant la resolució o certificat, vigent en la data de presentació, de l'òrgan competent en matèria de menors del Consell Insular respectiu o de l'organisme autonòmic competent).
 3. Respecte a les famílies en les quals hi ha menors respecte als quals s'han adoptat mesures de justícia juvenil:
  • S'ha de presentar la resolució o certificat, vigent en la data de presentació, del Servei d'Execució de Mesures de Justícia Juvenil de la Direcció General d'Infància  Joventut i Famílies del Govern Balear o de l'organisme autonòmic competent.