Infomació Útil

Informació prèvia

Procés d'escolarització 

Esdeveniment

Lloc

Què s'ha de fer?

Període de presentació de sol·licituds

Sol·licitud presencial: en el centre triat en primera opció

Sol·licitud telemàtica: pàgina web d'escolarització.

Emplenar la sol·licitud.

Recopilar la documentació a presentar en el cas que aquesta no es pugui consultar telemàticament.

Presentació de sol·licituds i documentació

Adscripció: Centre d'origen

Admissió:Centre escolar sol·licitat en primer lloc.

Entregar la sol·licitud i la documentació, en cas de tràmits no autenticats o en aquells en els que la documentació no es pot consultar telemàticament.

Una sol·licitud per alumne.

Publicació de les llistes provisionals

Centre triat en primera opció.

Pàgina web del centre.

Revisar si les dades i puntuació del llistat són correctes. En cas d'errada, presentar la reclamació al centre de primera opció. 

Reclamacions a les llistes de puntuació provisionals

Centre sol·licitat en primera opció.

En el cas de tràmits autenticats: pàgina web d'escolarització.

Termini de 3 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació dels llistat de puntuació provisional. Si la sol·licitud s'ha fet des d'una tràmit telemàtic autenticat, la reclamació s'ha de fer utilitzant el tràmit de reclamacions que tendreu al mateix enllaç de "sol·licituds". Si la sol·licitud s'ha fet des d'un tràmit anònim, la reclamació s'haurà de fer presencialment en el centre que vàreu posar en primera opció.

Publicació de les llistes definitives d'admesos i no admesos

Centre triat en primera opció.

Pàgina web del centre.

Consultar el llistat definitiu.

RESERVAT: té plaça. La següent passa és formalitzar la matrícula.

NO RESERVAT: no té plaça. Si no s'ha renunciat a la cita, consultar el lloc, dia i hora de la cita on se li oferiran centres que disposin de vacants.

Reclamacions a les llistes definitives

Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres.

Recurs d'alçada. Termini:1 mes comptador des de l'endemà de la publicació de les llistes definitives.

Formalització de la matrícula

Centre on ha estat admès.

Formalitzar la matrícula aportant la documentació complementària que demani el centre.

Si no es fa en el termini previst, es perd la plaça.

Cita a l'oficina d'escolarització

Cita presencial o telefònica de l'Oficina d'escolarització que consti en el llistat. Si la cita és telefònica, l'oficina us telefonarà a l'hora aproximada que consta en la cita. Si és presencial us haureu de personar en l'oficina. En el resultat del procés s'indicarà el dia, hora i tipologia de cita (presencial o telefònica).

En cas de no haver obtingut plaça al llistat definitiu, se li oferirà una plaça en un centre que disposi de places vacants.

Llistat d'espera

Centre sol·licitat en primera opció.

Consulta del llistat.

En cas de produir-se una vacant, el centre l'oferirà al primer alumne segons l'ordre de la llista. 

La família ha d'acceptar la plaça en un termini de 24 hores d'ençà que el centre hagi intentat contactar amb ells. En cas contrari, es passa al següent de la llista.