Torna

Servei d'escolarització

Infomació Útil

Informació prèvia

Procés d'escolarització 

Esdeveniment

Lloc

Què s'ha de fer?

Període de presentació de sol·licituds

Sol·licitud telemàtica: pàgina web.

Emplenar la sol·licitud.

Recopilar la documentació a presentar en el cas que no es pugui consultar telemàticament.

Presentació de sol·licituds i documentació

Adscripció: Centre d'origen

Admissió:Centre escolar sol·licitat en primer lloc.

Entregar la sol·licitud i la documentació, en cas de tràmits no autenticats o en aquells en els que la documentació no es pot consultar telemáticament.

Una sol·licitud per alumne.

Publicació de les llistes provisionals

Pàgina web

Revisar si les dades i puntuació del llistat són correctes. En cas d'errada, presentar la reclamació al centre de primera opció.

Reclamacions a les llistes de puntuació provisionals

Centre sol·licitat en primera opció.

En el cas de tràmits autenticats: pàgina web

Termini de 3 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació dels llistat de puntuació provisional.

Publicació de les llistes definitives d'admesos i no admesos

Pàgina web

Consultar el llistat definitiu.

RESERVAT: té plaça. La següent passa és formalitzar la matrícula.

NO RESERVAT: no té plaça. Si no s'ha renunciat a la cita, consultar el lloc, dia i hora de la cita on se li oferiran centres que disposin de vacants.

Reclamacions a les llistes definitives

Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres

Recurs d'alçada. Termini:1 mes comptador des de l'endemà de la publicació de les llistes definitives.

Formalització de la matrícula

Centre on ha estat admès.

Formalitzar la matrícula aportant la documentació complementària que demani el centre.

Si no es fa en el termini previst, es perd la plaça.

Cita a l'oficina d'escolarització

Cita telefònica de l'Oficina d'escolarització que consti en el llistat. L'oficina us telefonarà a l'hora aproximada que consta en la cita.

En cas de no haver obtingut plaça al llistat definitiu, se li oferirà una plaça en un centre que disposi de places vacants.

Llistat d'espera

Centre sol·licitat en primera opció.

Consulta del llistat.

En cas de produir-se una vacant, el centre l'oferirà al primer alumne segons l'ordre de la llista. 

La família ha d'acceptar la plaça en un termini de 24 hores des de que el centre hagi intentat contactar amb ells. En cas contrari, es passa al següent de la llista.