Torna

Servei d'escolarització

La mare, el pare o els tutors legals fan feina al centre o centre adscrit

 • S’entén que l’alumne sol·licitant té el pare, la mare, el tutor o la tutora que fan feina al centre quan aquests formen part del personal docent o no docent, ja siguin funcionaris públics o treballadors amb contracte laboral, adscrit al centre per l’administració competent. Queda exclòs d’aquest concepte el personal d’entitats amb contracte administratiu i de les associacions de mares i pares que prestin serveis al centre.
 • També es dona el mateix tractament al cònjuge, encara que no és el progenitor, conviu en el mateix nucli familiar degut a la formació d'una nova família (família reconstituïda). Per justificar aquest fet, cal que els dos caps de la nova família estiguin casats o siguin parella de fet i que el progenitor tengui la guarda i custòdia (exclusiva o compartida) de l'alumne/a sol·licitant.

 

Puntuació que s'atorga

Per al mateix centre:

 • 5,5 punts si hi fa feina només un tutor/a.
 • 9,5 punts si hi fan feina ambdós tutors/ores.

Per al centre adscrit:

 • 3,5 punts si hi fa feina només un tutor/a.
 • 5,5 punts si hi fan feina ambdós tutors/ores.

Documentació

 • En el cas que el lloc de treball sigui un centre adscrit, cal presentar un certificat signat pel director/a del centre adscrit.
 • En els altres casos, només és necessari justificar la condició de família reconstituïda, si és el cas, mitjançant la següent documentació:
  • Llibre de família per acreditar el matrimoni o un certificat d’inscripció en el registre de parelles estables.
  • Sentència judicial o el conveni en què s’indiqui que es té la guarda i custòdia del menor.