Torna

Servei d'escolarització

Famíla monoparental

  • La condició de família monoparental s’ha d’acreditar mitjançant el títol oficial en vigor expedit a aquest efecte per l’òrgan competent de conformitat amb el que preveu el Decret 28/2020, de 21 de setembre.

Puntuació que s'atorga:

  • 1 punt.

Documentació

  • Per acreditar família monoparental: títol de família monoparental en vigor.