Torna

Servei d'escolarització

Criteris de desempat

En cas d’empat es dirimirà atenent la major puntuació obtinguda en els criteris prioritaris tot comparant-los un a un i en l’ordre indicat a continuació:

 • Major puntuació obtinguda en l’apartat de germans o germanes matriculats al centre; o pares, mares o tutors legals que hi treballin.
 • Major puntuació obtinguda en l’apartat de germans o germanes matriculats a centres adscrits; o pares, mares o tutors legals que hi treballin.
 • Major puntuació obtinguda en l’apartat de proximitat del domicili de l’alumne.
 • Major puntuació obtinguda en l’apartat de proximitat del lloc de treball d’algun dels seus progenitors o tutors o del mateix alumne si aquest té l’edat de treballar.
 • Major puntuació obtinguda en l’apartat de la renda per càpita de la unitat familiar.
 • Major puntuació obtinguda en l’apartat de família nombrosa.
 • Major puntuació obtinguda en l’apartat de concurrència d’alguna discapacitat en l’alumne, en els pares o tutors legals o en algun germà o germana.
 • Major puntuació obtinguda en l’apartat d’acolliment familiar de l’alumne.
 • Major puntuació obtinguda en l’apartat d’esportista d’alt nivell
 • Si la situació es dona per accedir als estudis de batxillerat i després d’aplicar els criteris anteriors s’hi manté l’empat, s’ha de dirimir segons la mitjana aritmètica del títol d’ESO, arrodonida a la centèsima més pròxima o, en cas d’equidistància, a la superior. En aquelles qualificacions en què no consti la nota numèrica, les equivalències seran les següents: insuficient, 3; suficient, 5; bé, 6; notable, 7 i excel·lent, 9.
 • Si persisteix l’empat, per dirimir aquesta situació s’efectuarà un sorteig públic a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, presidit pel director general de Planificació, Ordenació i Centres o persona en qui delegui, després del termini de presentació de les sol·licituds. Aquest sorteig determinarà les dues lletres, a partir de les quals es farà l’ordenació alfabètica del primer llinatge corresponent als sol·licitants. El resultat del sorteig es publicarà a la pàgina web de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres.