Torna

Servei d'escolarització

Criteris de desempat

En cas d’empat es dirimirà atenent la major puntuació obtinguda en els criteris  prioritaris tot comparant-los un a un i en l’ordre que apareix en aquest Annex 5. En el cas del criteri 1 es prioritzarà que l’alumne tengui germans al centre per davant del centre adscrit. En el cas del criteri 2 es prioritzarà el domicili familiar per davant del lloc de feina del pare, mare o tutors legals. En el cas del criteri 4 es prioritzarà que l’alumne tengui el pare, mare o tutor que treballi en el mateix centre educatiu per davant del centre adscrit. En el cas del criteri 10 es prioritzarà que l’alumne sigui víctima de violència de gènere per davant víctima de terrorisme.

Si la situació es dona per accedir als estudis de batxillerat i després d’aplicar els criteris anteriors s’hi manté l’empat, s’ha de prioritzar l’alumnat que al quart curs d’ESO ha cursat l’opció d’ensenyaments acadèmics. Si encara així es mantén l’empat, s’ha de dirimir segons la mitjana aritmètica obtinguda al quart curs d’ESO, arrodonida a la centèsima més pròxima o, en cas d’equidistància, a la superior. En aquelles qualificacions en què no consti la nota numèrica, les equivalències seran les següents: insuficient, 3; suficient, 5; bé, 6; notable, 7, i excel·lent, 9

Si persisteix l’empat, per dirimir aquesta situació s’ha d’efectuar un sorteig públic a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, presidit pel director general de Planificació, Ordenació i Centres o persona en qui delegui, després del termini de presentació de les sol·licituds.

En el moment de fer la sol·licitud, s’assignarà a cadascuna un número. Un cop es tenguin totes les sol·licituds, s’ordenaran alfabèticament a partir dels llinatges dels sol·licitants. El sorteig es durà a terme mitjançant un programa informàtic i decidirà el número de sol·licitud a partir de la qual s’ha de seguir l’ordre alfabètic per fer les adjudicacions. Es tindran en compte els dos llinatges de la sol·licitud corresponent a aquest número, i a partir d’aquests dos llinatges (o d’un llinatge en el cas de llinatge únic) s’adjudicarà plaça en ordre ascendent. Els dos llinatges (o llinatge en cas de llinatge únic) corresponents al número de sol·licitud extret en el sorteig es publicaran en la pàgina web de la Direcció General de Planificació i Centres (http://dgpdocen.caib.es) i a la web del Servei d’Escolarització, Títols i Legalitzacions.

Les normes a tenir en compte per a l’ordenació alfabètica de les sol·licituds són les següents:

  • Els llinatges que es tindran en compte en el sorteig seran els que figuren literalment en el DNI, NIE o passaport de la persona sol·licitant.
  • L’ordre dels llinatges seguirà estrictament l’ordre ascendent de l’abecedari espanyol, sense excepcions per dígrafs, ni per accents o dièresis. Els llinatges amb guió o apòstrof es classificaran com si no en tinguessin.
  • Si la persona sol·licitant té només un llinatge en el seu DNI, NIE o passaport, només figurarà aquest llinatge. Les sol·licituds amb un únic llinatge precediran les que presentin aquest mateix llinatge seguit d’un altre.