Renda per capita del 2022

  • Per valorar aquest criteri es tindrà en compte la declaració de la renda de les persones físiques de l’exercici de 2022.
  • Si la guarda i custòdia és compartida, es consultarà la declaració de la renda d’ambdós progenitors.
  • Si la guarda i custòdia és exclusiva, i es justifica documentalment, només es consultarà la declaració de la renda del progenitor que tenia la custòdia el 2022.
  • Si a la sol·licitud només consten les dades d’un sol progenitor i no es justifica que aquest tenia la guarda i custòdia en exclusiva l'any 2022, no es valorarà aquest apartat de barem.

Manual: Com es calcula la renda per capita del 2022 a efectes del procés d’escolarització?

  

  1. Per calcular la renda familiar hem de fer la següent operació amb les caselles indicades de les declaracions de renda de l’any 2022 dels progenitors que ostenten la guarda i custòdia de l’alumne/a.

Renda familiar =  (420) + (432) – (433) + (424) + (429) – (446) – (436)

Si a la vostra declaració de la renda falta alguna d'aquestes caselles, el valor de la casella es considera 0.

 

  1. El resultat de l'operació anterior l'hem de dividir entre els membres que conformen la unitat familiar (i que també consten a les declaracions de la renda) de lany 2022, i així s'obté la renda per capita.

 

  1. Finalment hem de comparar la renda per capita obtinguda amb les quantitas dels següents trams per a saber quina puntuació ens correspon

De 0,00 € a  5.303,03 €: 1,5 punts

De 5.303,04 € a 10.606,06 €: 1 punt

De 10.606,07 € a 15.909,09 €: 0,5 punts

A partir de 15.909,10 €: 0 punts

Per saber si la renda per capita de la unitat familiar és igual o inferior al salari mínim interprofessional dividim el salari mínim interprofessional l'any 2022 (14.000€) entre el nombre mitjà de membres de les unitats de les famílies de les Illes Balears, que és 2,64, segons consta al darrer cens publicat per l’INE.

Aquesta divisió dona per resultat 5.303,03 €,  xifra amb la que es basen els trams de baremació.

Documentació

  • No és necessari presentar cap certificat de l’Agència Tributària Estatal. L’Administració educativa consultarà directament aquestes dades.
  • Els sol·licitants que hagin d’acreditar, a l’efecte de valorar la renda, que la guarda i custòdia de l’alumne, si és menor d’edat, no és compartida han de presentar un document que acrediti quines són les persones que en tenen la guarda i custòdia (sentència judicial, en els casos de nul·litat matrimonial, separació o divorci, i pàgina corresponent del llibre de família, en els altres casos).