Família reconstituïda

La condició de família reconstituïda es pot al·legar en alguns criteris, per poder tenir dret a la puntuació corresponent. Aquesta circumstància es podrà al·legar quan:

 • Ambdós progenitors aportin fills al nucli familiar i, simultàniament, en tenguin la guarda i custòdia, en el cas de matrimonis o parelles estables. Aquests fills es consideren germans a efectes de puntuació.
 • El cònjuge del progenitor o tutor que té la guarda i custòdia del nin que sol·licita plaça, en el cas de matrimonis o parelles estables, també atorgarà punts.
 • Sense haver-hi una relació paternofilial, algun dels progenitors del nin que sol·licita plaça, ostenti una tutela legal o una guarda de fet.

Documentació:

La condició de família reconstituïda es pot acreditar amb la següent documentació:

 • Llibre de família de la família reconstituïda.
 • Certificat d'inscripció del matrimoni en el Registre Civil o certificat d'inscripció en el Registre de parelles estables.
 • Sentència judicial o conveni en què s'indiqui que es té la guarda i custòdia dels menors als quals fa referència el criteri al·legat.
 • Document que justifiqui la tutela legal o una guarda de fet, en el cas de relacions que no siguin paternofilials.

Criteris on es pot al·legar

La condició de família reconstituïda es pot al·legar en els següents criteris:

 • Hi ha germans matriculats al centre o al centre adscrit o el pare, la mare o els tutors hi fan feina.
 • Ubicació del lloc de feina del pare, de la mare, d’algun dels tutors legals.
 • Discapacitat del pare, la mare, algun dels tutors legals o algun germà.
 • Mobilitat forçosa de la unitat familiar.