Informació sobre les subvencions per donar suport a la mobilitat en la projecció exterior de les activitats i dels projectes que promoguin les diferents manifestacions del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears el 2024

Dotació pressupostària: 60.000 euros

Objecte: contribuir a la projecció exterior i donar suport econòmic a la mobilitat de les entitats sense ànim de lucre de les Illes Balears que duguin a terme activitats i projectes que donin a conèixer, fomentin, difonguin i promoguin les diferents manifestacions del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears.

Àmbits:

 • Formes de comunicació, tradicions i expressions orals i les seves produccions, incloses la llengua i les seves modalitats i particularitats lingüístiques com a vehicle del patrimoni cultural immaterial, com també la toponímia tradicional com a instrument per a la denominació geogràfica del territori.
 • Activitats productives, processos i tècniques artesanals tradicionals.
 • Festes, creences, rituals i cerimònies.
 • Arts de l’espectacle, representacions, jocs i esports tradicionals.
 • Manifestacions sonores, música, danses i balls tradicionals.
 • Salut, alimentació, gastronomia i elaboracions culinàries.
 • Coneixements i usos relacionats amb la naturalesa i l’univers, aprofitaments específics i percepció del territori.
 • Formes de sociabilitat col·lectiva i d’organització social, com també els usos i els costums tradicionals i el dret consuetudinari de cadascuna de les illes, inclosa la tradició jurídica privativa pròpia de cada illa.

Beneficiaris: les entitats sense ànim de lucre, tals com associacions, fundacions o cooperatives, que duguin a terme l’activitat subvencionada, o qui les representa, independentment de la seva residència fiscal, sempre que la finalitat de la subvenció sigui donar a conèixer, fomentar, difondre i promocionar el patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears o els seus portadors i la seva obra.

Activitats subvencionables:

 • El desplaçament i estada de persones i personal tècnic per dur a terme activitats, projectes o actuacions en directe fora de l’illa de residència.
 • El desplaçament i estada de persones per participar en fires, festivals, mercats populars i tradicionals, jornades, presentacions, mostres, trobades, simposis, congressos, amb actuació en directe o sense fora de l’illa de residència.
 • El desplaçament i estada dels representants de les entitats per participar en fires, festivals, mercats populars i tradicionals, jornades, presentacions, mostres, trobades, simposis, congressos, sense actuació en directe o estand de promoció fora de l’illa de residència.
 • El desplaçament i estada de persones relacionades amb l’àmbit del patrimoni cultural immaterial per participar en estades de formació o residències culturals fora de l’illa de residència.
 • El desplaçament i estada de persones relacionades amb l’àmbit del patrimoni cultural immaterial per participar en concursos i audicions fora de l’illa de residència.

Només són subvencionables les activitats i projectes que estiguin inclosos en la programació d’esdeveniments relacionats amb l’àmbit del patrimoni cultural immaterial.

Imports màxims: l'import màxim anual que es pot concedir per sol·licitud és de 6.000 euros i cadascuna de les entitats o agrupacions sol·licitants podrà rebre suport per a 3 activitats.

Període subvencionable i termini de presentació de les sol·licituds:

El període subvencionable s'estén de l’1 de novembre de 2023 al 15 d'octubre de 2024. El termini de presentació de les sol·licituds comença a partir del desè dia hàbil comptador des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOIB, és a dia 24 de maig, i finalitza en les dates següents:

 1. Per a les activitats que es duguin a terme entre l’1 de novembre de 2023 i el 15 de juny de 2024, finalitza el dia 31 de maig de 2024 (inclòs).
 2. Per a les activitats que es duguin a terme entre el 16 de juny i el 15 d’octubre de 2024, finalitza el dia 30 de setembre de 2024 (inclòs).

Lloc de presentació de sol·licituds:

Totes les sol·licitud s’han de realitzar mitjançant el tràmit telemàtic corresponent, que trobareu en el següent enllaç: https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/6128936

AQUEST TEXT ÉS UN RESUM INFORMATIU. LA CONVOCATÒRIA OFICIAL ESTÀ PUBLICADA EN EL BOIB Núm. 61, de 9 de maig de 2024.

Si voleu més informació contactau amb: subvencionspci@dgcultur.caib.es