Torna

Departament de Cultura

CONSELLS INSULARS: MALLORCA, MENORCA, EIVISSA I FORMENTERA


Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera apleguen un patrimoni cultural immaterial de gran valor. Són diversitat i alhora tenen molts de punts de trobada. Cada illa té el seu caràcter i història que testimonien la convivència de moltes cultures.


Les formes de comunicació, tradicions i expressions orals, la toponímia tradicional, els coneixements i tècniques vinculades a activitats productives, el dret consuetudinari, les festes i creences són l’expressió del seu patrimoni cultural immaterial que crea un ventall de manifestacions, algunes comunes i altres pròpies de cada illa, que ens identifiquen com a comunitat. És per això, que cal destacar el paper essencial de les persones i les comunitats portadores que ajuden a conservar i difondre el patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears.


L'article 70.6 de de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, per la qual s'aprova l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, inclou, dins les competències pròpies dels consells insulars, les referides al patrimoni monumental, cultural, històric, artístic, arquitectònic, arqueològic i paisatgístic dins el seu àmbit territorial.


En l'àmbit autonòmic, a més de la Llei 12/1998, de patrimoni històric de les Illes Balears, l'impuls de la protecció del patrimoni immaterial es concreta en la publicació de la Llei 18/2019, de 8 d'abril, de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears. Aquesta Llei té per objecte regular la salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears, donar-lo a conèixer, fomentar-lo, difondre'l i investigar-lo.


El Consell Assessor del Patrimoni Cultural Immaterial de les Illes Balears, per exercir les seves competències en les matèries regulades en la Llei 18/2019, i els òrgans insulars de consulta han de col·laborar en la consecució dels objectius de salvaguarda i promoció del patrimoni cultural immaterial.