CATEGORIES DEL PATRIMONI CULTURAL IMMATERIAL

De conformitat amb l’article 11 de la Llei 18/2019, de 8 d’abril, de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears (BOIB núm. 48, de 13 d’abril), es reconeixen tres categories de protecció del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears:


1. Les manifestacions comunes al conjunt de les illes, representatives d’una identitat compartida que el Govern de les Illes Balears reconegui com a Béns d’Interès Cultural Immaterial Compartit (BICIMCO).


2. Les manifestacions més representatives del patrimoni cultural immaterial de cada una de les illes que els consells insulars respectius declarin Béns d’Interès Cultural Immaterial (BICIM).


3. Els béns o les manifestacions que, tot i no tenir la rellevància que permetria declarar-los Béns d’Interès Cultural Immaterial, tenguin prou significació i valor per constituir un bé que s’ha de protegir singularment, que els consells insulars respectius declarin com a Béns Catalogats Immaterials (BCI).


D’altra banda, la Llei 18/2019, de 8 d’abril, en la disposició addicional segona assenyala que les manifestacions declarades Festes d’Interès Cultural mitjançant la Llei 1/2002, de 19 de març, de cultura popular i tradicional de les Illes Balears, passen a tenir la consideració de Béns d’Interès Cultural Immaterial (BICIM).