Torna

Departament de Cultura

CONSELL ASSESSOR DEL PATRIMONI CULTURAL IMMATERIAL DE LES ILLES BALEARS


NORMATIVA


Organització i funcionament

Decret 2/2022, de 14 de febrer, pel qual es regula l’organització i el funcionament del Consell Assessor del Patrimoni Cultural Immaterial de les Illes Balears (BOIB núm. 25, de 15 de febrer)


En la sessió de dia17 de desembre de 2020, el Ple del Consell Assessor del Patrimoni Cultural Immaterial de les Illes Balears va acordar, per unanimitat, aprovar l’esborrany del Decret pel qual es regula l’organització i el funcionament del Consell Assessor del Patrimoni Cultural Immaterial de les Illes Balears, i iniciar el procediment per tramitar-lo.


Creació

Llei 18/2019, de 8 d’abril, de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears (BOIB núm. 43, de 13 d’abril)


El Consell Assessor del Patrimoni Cultural Immaterial de les Illes Balears es va crear el 13 d’abril de 2019 amb la publicació de la Llei 18/2019, de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears (BOIB núm. 48, de 13 d’abril), que d’acord amb l’article 29.1 assenyala que és l’òrgan consultiu de les administracions públiques de les Illes Balears en les matèries regulades en aquesta llei, que per mitjà de la participació, l’impuls i la coordinació ha de contribuir a la recerca, el seguiment, la protecció, la visualització i la difusió del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears.


COMPOSICIÓ


D’acord amb l’article 29 de la Llei 18/2019 es crea el Consell Assessor del Patrimoni Cultural Immaterial de les Illes Balears, que és l’òrgan consultiu de les administracions públiques de les Illes Balears en les matèries regulades en aquesta llei, que per mitjà de la participació, l’impuls i la coordinació ha de contribuir a la recerca, el seguiment, la protecció, la visualització i la difusió del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears.


El Consell Assessor està integrat per:


1. Una presidència i deu vocalies, d’entre les quals s’ha d’escollir la vicepresidència.


2. La presidència i dues vocalies les ha de nomenar el conseller o la consellera del Govern de les Illes Balears competent en la matèria que regula aquesta llei.


3. Les vocalies restants, per quartes parts, les ha de nomenar el conseller o la consellera competent dels consells insulars respectius, una de les quals l’ha d’ocupar un funcionari o una funcionària del departament competent en la matèria que regula aquesta llei, i l’altra, una persona amb competència reconeguda en l’àmbit del patrimoni cultural immaterial.


4. La secretaria, amb veu però sense vot, l’ha de dotar la conselleria competent del Govern de les Illes Balears.


5. En la composició del Consell Assessor s’ha de fomentar la presència equilibrada de dones i homes.


FUNCIONS


D’acord amb l’article 28 de la Llei 18/2019 sobre òrgans consultius en matèria de patrimoni cultural immaterial


1. El Govern de les Illes Balears i els consells insulars respectius s’han de dotar d’òrgans col·legiats de caràcter consultiu en matèria de patrimoni cultural immaterial.


2. Aquests òrgans col·legiats han de tenir un caràcter assessor amb funcions de participació, d’impuls i de coordinació, per contribuir a la recerca, la protecció i la difusió del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears i per ajudar al seu reconeixement i a la seva visibilitat.


Així mateix l’article 30 regula quines són les funcions consultives del Consell Assessor del Patrimoni Cultural Immaterial de les Illes Balears:


a) Assessorar l’Administració de la comunitat autònoma i, amb petició prèvia, els consells insulars i els ajuntaments, en l’exercici de les funcions que tenen encomanats en matèria de patrimoni cultural immaterial.

b) Emetre informe en els procediments de declaració de Béns d’Interès Cultural Immaterial Compartits, de Béns d’Interès Cultural Immaterial i de Béns Catalogats Immaterials.

c) Proposar les accions que consideri convenients per a la salvaguarda, la protecció, la promoció i la difusió del patrimoni cultural immaterial.

d) Qualsevol altra funció que, d’acord amb l’objecte d’aquesta llei, li encomani el Govern de les Illes Balears, el conseller o la consellera competent en aquesta matèria o, si n’és el cas, els mateixos consells insulars, mitjançant peticions vehiculades a través de la conselleria competent del Govern de les Illes Balears.


SEU


La Seu del Consell Assessor del Patrimoni Cultural Immaterial és a la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura, Direcció General de Cultura, al carrer Almudaina, 4 de Palma.


SESSIONS


Any 2020


L’any 2020 es va fer la primera convocatòria de reunió per al dia 17 de març que es va haver d’anul·lar a causa de la crisi sanitària provocada per la pandèmia de la COVID-19.


Dins aquest any, el Consell Assessor es va reunir dues vegades de manera virtual:


– 14 de setembre

– 17 de desembre


Les actes de les sessions, un cop aprovades pel Ple, consten en l’arxiu de la institució.


Any 2021


L’any 2021 el Consell Assessor ha duit a terme dues reunions en les dates següents:


– 1 de juny

– 13 d’octubre


Les actes de les sessions, un cop aprovades pel Ple, consten en l’arxiu de la institució.


INFORMES


Una de les funcions consultives del Consell Assessor del Patrimoni Cultural Immaterial de les Illes Balears, d’acord amb l’article 30 de la Llei 18/2019, és emetre informe en els procediments de declaració de Béns d’Interès Cultural Immaterial Compartits, de Béns d’Interès Cultural Immaterial i de Béns Catalogats Immaterials.


Any 2021


L’any 2021 es varen emetre els informes següents:


– Informe preceptiu per declarar Bé d’Interès Cultural Immaterial (BICIM) de Mallorca la vela llatina i els coneixements relacionats amb la seva pràctica.

– Informe preceptiu per declarar Bé d’Interès Cultural Immaterial (BICIM) de Menorca la vela llatina i els oficis i coneixements associats a la seva pràctica.

– Informe preceptiu per declarar Bé d’Interès Cultural Immaterial (BICIM) la tècnica tradicional amb la vela de llaüt a Formentera.