Funcions

A continuació es detallen les funcions (*) de la Direcció General de Cultura.

  • Difusió i foment de la cultura; patrimoni històric, patrimoni cultural i patrimoni cultural immaterial
  • Programa “Viu la Cultura”, adreçat als centres educatius
  • Gestió del Protectorat de Fundacions de Caràcter Cultural
  • Gestió del registre de la Propietat Intel•lectual, dels Béns d’Interès Cultural (BIC) i del Catàleg General del Patrimoni Històric de les Illes Balears
  • Promoció de la cultura balear a l'exterior
  • Gestió dels arxius, biblioteques i museus dependents de la Direcció General de i Cultura (Arxiu del Regne de Mallorca, Biblioteca Pública de Palma, Museu de Mallorca, secció Museu de Muro, Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera i secció Museu Monogràfic Puig des Molins
  • La certificació dels coneixements de llengua catalana de la població adulta fora de l'ensenyament reglat mitjançant l'organització, la gestió de proves, i el reconeixement de certificats equivalents
  • L'homologació dels estudis de llengua catalana de l'ensenyament secundari obligatori i del batxillerat amb els certificats oficials de coneixements de llengua catalana.

(*) Amb caràcter genèric, aquestes funcions estan descrites al Decret 12/2023, de 10 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm 94, de 10 de juliol 2023), modificat pel Decret 16/2023, de 20 de juliol (BOIB núm 102, de 20 de juliol 2023), i el Decret 17/2023, de 24 d’agost (BOIB núm 117, de 24 d'agost 2023).