Torna

Departament de Cultura

Funcions

A continuació es detallen les funcions (*) de la Delegació de la Presidència per a la Cultura.

  • Difusió i foment de la cultura; cultura popular
  • Programa “Viu la Cultura”, adreçat als centres educatius
  • Exercici del Protectorat de Fundacions de Caràcter Cultural
  • Registre de la Propietat Intel•lectual, dels Béns d’Interès Cultural (BIC) i del Catàleg General del Patrimoni Històric de les Illes Balears
  • Relacions i iniciatives europees en matèria de cultura
  • Gestió dels arxius, biblioteques i museus dependents de la Direcció General de i Cultura (Arxiu del Regne de Mallorca, Biblioteca Pública de Palma, Museu de Mallorca, secció Museu de Muro, Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera i secció Museu Monogràfic Puig des Molins
  • Gestió de Centre de Publicacions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
  • Gestió de l'Arxiu General de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
  • DIrecció de l'oficina de serveis Film Commission

(*) Amb caràcter genèric, aquestes funcions estan descrites al Decret 24/2015, de 7 d'agost, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 120, de 8-8-2015).