III Jornades de Cultura Popular i Tradicional de les Illes Balears 2018

La Llei 1/2002, de cultura popular i tradicional disposa en l’article 3 que constitueix un deure de les administracions públiques de les Illes Balears fomentar la cultura popular i tradicional, en els marcs competencials respectius, per tal que aquesta es desenvolupi plenament en els àmbits socials i culturals de les Illes, i assegurar-ne així la pervivència en el futur.

Per això, com a continuació de l'actuació prevista d'organitzar un cicle de quatre jornades sobre la cultura popular i tradicional que tengués una periodicitat anual i de rotació a cada illa, enguany es duran a terme les III Jornades de Cultura Popular i Tradicional de les Illes Balears a Formentera, els dies 2 i 3 de novembre de 2018.

El Consell Assessor de Cultura Popular i Tradicional de les Illes Balears en les seves funcions de salvaguardar i difondre el patrimoni cultural immaterial, ha tengut la iniciativa de fer  aquestes Jornades d’estudi i de reflexió que es duran a terme amb la col·laboració de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports del Govern de les Illes Balears i del Consell Insular de Formentera. El 2018 tendran lloc a la Sala de Plens del Consell Insular de Formentera al Centre de Dia de Sant Francesc Xavier (Vénda des Brolls, 7179).

Les III Jornades se centraran en un tema general, per seguir el mateix esquema de les jornades anteriors, que varen tenir lloc a Palma el 2016 i a Eivissa el 2017. En les I Jornades es va  tractar el marc normatiu i conceptual, les II Jornades se centraren en les diferents metodologies i línies de recerca i les III Jornades s'ocuparan dels equipaments culturals: museus i  patrimoni immaterial, patrimoni immaterial i territori, i arxius de memòria: objectes, imatges i sons.

Com en anys anteriors, hi participaran, com a ponents, especialistes illencs i de fora de les Illes, que són bons coneixedors dels diferents vessants del tema que tracten, i acabaran amb un debat final al qual assistiran tots els ponents i els assistents.