Torna

Departament de Cultura

CONSELL DE LA CULTURA

NORMATIVA

Resolució de la consellera de Cultura, Participació i Esports de 20 de febrer de 2019 per la qual es crea el Consell de la Cultura de les Illes Balears (BOIB núm. 24, de 23 de febrer de 2019), òrgan consultiu, amb caràcter no preceptiu i no vinculant.

 

SESSIONS

—       Sessió 1. 11 d’abril de 2019

—       Sessió 2. 21 de maig de 2019

—       Sessió 3. 26 de juny de 2019

—       Sessió 4. 12 de febrer de 2020

—       Sessió 5. 18 de juny de 2020

—       Sessió 6. 13 d’abril de 2021

—       Sessió 7. 4 d’octubre de 2021

—       Sessió 8. 1 de desembre de 2021

—       Sessió 9. 10 de març de 2022

—       Sessió 10. 16 de desembre de 2022

—       Sessió 11. 16 de maig de 2023

—       Sessió 12. 6 de juliol de 2023

 

FUNCIONS

a)   Col·laborar amb la Conselleria de Cultura, Participació i Esports en el desenvolupament, en l’actualització i en la revisió permanents del Pla de Cultura i dels plans estratègics corresponents referents als diferents àmbits i sectors.

b)   Elaborar propostes adreçades a la Conselleria de Cultura, Participació i Esports que millorin el funcionament del CCIB i facilitin una metodologia de treball participativa, col·laborativa, eficaç, flexible i àgil.

c)    Informar, amb caràcter no preceptiu ni vinculant, i elaborar propostes i recomanacions sobre les mesures principals en matèria de cultura impulsades pel Govern de les Illes Balears.

d)   Proposar, amb caràcter no preceptiu ni vinculant, membres participants als jurats dels premis o altres certàmens o concursos, en l’àmbit artístic i cultural, que suposin la selecció de persones i/o de projectes, que es convoquin des de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports i dels organismes adscrits a aquesta.

e)    Proposar a la Conselleria de Cultura, Participació i Esports persones que puguin participar en els debats i en les reflexions sobre la política cultural i el seu impacte social (professionals, científics, acadèmics de diferents disciplines, artistes, grups i moviments socials o altres sectors i comunitats ciutadanes).

f)    Cooperar en el desenvolupament del projecte de l’Observatori de la Cultura.

g)   Contribuir en l’elaboració d’un diagnòstic sobre l’estat de la cultura, que haurà d’incloure una valoració sobre les polítiques i l’acció cultural de les administracions en matèria de cultura.

h)   Col·laborar amb els organismes de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, en funció dels reptes i objectius determinats al Pla de Cultura, assessorant en la definició dels sistemes d’ajuts i en la revisió dels existents, amb referència als programes de suport a la recerca, a la creació, a projectes artístics i a organitzacions i associacions culturals.

i)     Crear espais de diàleg amb els seus organismes anàlegs en matèria de cultura.

j)     Col·laborar en la creació d’espais per al diàleg, en matèria de cultura, entre els sectors culturals i les administracions públiques.

k)    Qualsevol altra funció o encàrrec que li assigni la conselleria competent en l’àmbit de cultura i especialment aquelles que tinguin a veure amb el desenvolupament dels objectius, principis i compromisos recollits en el Pla de Cultura de les Illes Balears.

_____________________________________________________________________________________________

Reglament intern pel qual es regula l'organització i el funcionament del Consell de la Cultura de les Illes Balears (CCIB)