Torna

Departament de Cultura

MENORCA

COMISSIÓ ASSESSORA DEL PATRIMONI CULTURAL IMMATERIAL DE MENORCA

Creació i Reglament de funcionament

Comissió Assessora del Patrimoni Cultural Immaterial de Menorca i de modificació del Pla d’actuació per l’elaboració de l’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial de Menorca (BOIB núm. 016, de 6 de febrer de 2021)


El Ple del Consell Insular de Menorca en sessió de caràcter ordinari de 21 de desembre de 2020, adoptà l'acord d’aprovar amb caràcter definitiu la creació de la Comissió Assessora del Patrimoni Cultural Immaterial de Menorca i l'aprovació del seu Reglament de funcionament amb la incorporació dels suggeriments que ha presentat l'Institut Menorquí d'Estudis i d'acord amb el text que figura com a annex I.


INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL IMMATERIAL DE MENORCA

Immenorca. Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial de Menorca

www.ipcime.cat

L'Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial de Menorca és un projecte d'identificació, recerca, diagnosi, difusió i promoció de totes les expressions i pràctiques culturals que, d’acord amb la definició que fa de patrimoni cultural immaterial la Convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial aprovada per la UNESCO l’octubre de 2003, es manifesten i són característiques de l’illa de Menorca.

BuldrafaBuldrafa


Difusió de l’inventari del Patrimoni Cultural Immaterial de Menorca


– YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCtR1o82YyE9c5Qmj0RiBXsg/videos


– Facebook @patrimoniculturalimmaterialmenorca

Ball des Còssil

Ball des Còssil

DECLARACIONS DE BÉNS D’INTERÈS CULTURAL IMMATERIAL A MENORCA


Reglament sobre el procediment de declaració de béns d’interès cultural immaterial i de béns catalogats immaterial a l’illa de Menorca

Acord del Ple del Consell Insular de Menorca, en sessió de caràcter extraordinari, de 27 de setembre de 2021, relatiu a l’aprovació inicial del Reglament sobre el procediment de declaració de béns d’interès cultural immaterial i de béns catalogats immaterial a l’illa de Menorca (Exp. 03121-2021-000004).

AJUDES AL PATRIMONI CULTURAL IMMATERIAL

Ajuts a accions per millorar el coneixement, la salvaguarda i la difusió del patrimoni històric de Menorca, inclòs el patrimoni cultural immaterial de Menorca 7/03/2022.

https://www.cime.es/documents/docs/patrimoni/2112BASES/REV4.pdf

ENLLAÇOS D'INTERÈS

Consell Insular de Menorca

http://cime.es/


Institut Menorquí d'Estudis

http://www.ime.cat/


Agència Menorca Reserva de Biosfera

http://www.biosferamenorca.org/


Centre Artesanal de Menorca

http://www.artesaniademenorca.com/

Fundació Enciclopèdia de Menorca

https://www.fundacioenciclopediademenorca.cat/


Federació Menorquina de Grups Folklòrics (Femefolk)

http://culturapopularmenorca.cat/continguts/?page_id=234