Torna

Departament de Cultura

FORMENTERA

CONSELL ASSESSOR DEL PATRIMONI CULTURAL IMMATERIAL DE FORMENTERA

Creació i reglament de funcionament

Reglament del Consell Assessor del Patrimoni Cultural Immaterial de Formentera (BOIB núm. 144, de 20 d'agost de 2020)


El Ple del Consell Insular de Formentera, en sessió ordinària celebrada el 31 de juliol de 2020, va considerar aprovat definitivament el Reglament del Consell Assessor del Patrimoni Cultural Immaterial de Formentera, tot això segons acord de Ple de la corporació de data 31

de gener de 2020, on s'aprovà inicialment, i procedir la publicació íntegra al BOIB, al Tauler d'anuncis i a la pàgina web del Consell Insular de Formentera, als efectes de la seva entrada en vigor, tot de conformitat amb la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

DECLARACIONS DE BÉNS D’INTERÈS CULTURAL IMMATERIAL A FORMENTERA

Llaüts as Pujols, any 1965. Fons Wolfgang Wicher, AISF.


ENLLAÇOS D'INTERÈS


Consell Insular de Formentera

https://www.consellinsulardeformentera.cat/


Obra Cultural Balear de Formentera

https://formenteraocb.wordpress.com

Associació Cultural El Retorn d’Eivissa i Formentera

https://elretorn.org/