Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajuts per donar suport a la mobilitat en la projecció exterior d'activitats i projectes que promoguin manifestacions del patrimoni cultural immaterial Balears en 2024

Contribuir a la projecció exterior i donar suport econòmic a la mobilitat de les entitats sense ànim de lucre i a les agrupacions de persones físiques o jurídiques sense personalitat de les Illes Balears que duguin a terme activitats i projectes que donin a conèixer, fomentin, difonguin i promoguin les diferents manifestacions del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears, d'acord amb els àmbits que exposa l'article 3 de la Llei 18/2019, de 8 d'abril, de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears.

Codi SIA

3057024

Persones destinatàries

Entitats sense ànim de lucre i agrupacions de persones físiques o jurídiques sense personalitat.

Termini per a resoldre i notificar

Sis mesos comptadors des de l'endemà de l'acabament del termini de presentació de les sol·licituds.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Disponible per tramitar per persona apoderada

Si

Observacions

Les activitats i projectes subvencionables s'han de dur a terme en el període comprès entre els dies 1 de novembre de 2023 i el 15 d'octubre de 2024, ambdós inclosos.

El tràmit telemàtic per presentar les sol·licituds s'obrirà partir del desè dia hàbil comptador des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el BOIB (dia 24 de maig de 2024).

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Turisme, Cultura i Esports

Tràmits

X

Presentació de sol·licituds

Requisits

Poden sol·licitar els ajuts que estableix aquesta convocatòria les entitats que compleixin els següents requisits:

a) Estar constituïdes com a entitats sense ànim de lucre i disposar d'organització i capacitat suficients i necessàries per garantir el compliment de l'activitat subvencionada.

b) Estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social i de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

c) Presentar la sol·licitud els termes i amb la documentació que s'estableix en els apartats 8 i 9 d'aquesta convocatòria.

d) Complir amb els principis de l'article 3 de la Llei 11/2016, d'igualtat de dones i homes.

Documentació a presentar

Vegeu el punt 9.2 de les bases de la convocatòria, breument:

a) Una còpia dels documents següents:

1r. La targeta d'identificació fiscal (si s'escau).

2n. El DNI, NIE, passaport o NIF de l'entitat o de la persona representant (si s'escau).

3r. Document acreditatiu de la representació legal amb la qual actua la persona física que signa la sol·licitud (si s'escau).

4t. Document constitutiu de l'entitat i els estatus socials vigents a la data de la sol·licitud, inscrits degudament en el registre corresponent (si s'escau).

b) Una declaració responsable conjunta (annex 3).

c) Una memòria descriptiva i detallada de l'activitat o projecte (annex 4).

d) El pressupost detallat del cost total del projecte amb l'IVA desglossat (annex 5).

e) Acreditació de la programació o de l'assistència a l'activitat. No obstant això, si en la data de presentació de sol·licituds l'activitat no s'ha pogut confirmar, es pot presentar juntament amb la justificació de la subvenció referida en el punt 14.2.g).

f) Els certificats d'estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social davant l'Administració de l'Estat, i de les obligacions tributàries davant la hisenda autonòmica (si s'escau).

g) Declaració de veracitat de les dades bancàries (si s'escau).

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

El termini s'inicia a partir del desè dia hàbil, comptador des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (24 de maig), i finalitza a les dates següents:

a) Per a les activitats que es duguin a terme entre l'1 de novembre de 2023 i el 15 de juny de 2024, finalitza el dia 31 de maig de 2024 (inclòs).

b) Per a les activitats que es duguin a terme entre el 16 de juny i el 15 d'octubre de 2024, finalitza el dia 30 de setembre de 2024 (inclòs).

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Cultura

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Cultura

Carrer de l'Almudaina, 4. (Can Oleo).. Tel.: 971176545 - Fax: 971176897

(subvencionspci@dgcultur.caib.es)

Observacions

La declaració de veracitat dades bancàries es pot presentar, si escau, per mitjà del tràmit "presentació de documentació addicional"

X

Presentació de documentació addicional

Requisits

En cas de voler aportar documentació addicional a la sol·licitud

Documentació a presentar

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

El mateix que el tràmit de presentació de sol·licituds

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria de Turisme, Cultura i Esports

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Cultura

Carrer de l'Almudaina, 4. (Can Oleo).. Tel.: 971176545 - Fax: 971176897

(subvencionspci@dgcultur.caib.es)

X

Esmena de la sol·licitud

Requisits

S'ha de fer per mitjà del tràmit telemàtic corresponent.

Documentació a presentar

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Deu dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la notificació de deficiències de la sol·licitud.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Cultura

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Cultura

Carrer de l'Almudaina, 4. (Can Oleo).. Tel.: 971176545 - Fax: 971176897

(subvencionspci@dgcultur.caib.es)

Observacions

Si no es presenten les esmenes s’entendrà que desistiu de la vostra sol·licitud i s’arxivarà l’expedient sense cap més tràmit, amb la corresponent resolució prèvia que s’ha de dictar en els termes prevists a l’article 21.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

X

Acceptació, renúncia o presentació d'al·legacions (Proposta de resolució)

Requisits

Proposta de resolució de la directora general de Cultura sobre la concessió, denegació i, si s'escau, inadmissió de subvencions per donar suport a la mobilitat en la projecció exterior de les activitats i dels projectes que promoguin les diferents manifestacions del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears el 2024.

Documentació a presentar

- Comunicació d'acceptació o renúncia: enviant el model normalitzat de l'annex 6 a l'adreça electrònica subvencionspci@dgcultur.caib.es. L'acceptació s'entendrà produïda automàticament si, en el termini establert, no es fa constar el contrari.

- Presentació d'al·legacions: mitjançant el tràmit telemàtic específic (obert a partir de dia )

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Deu dies hàbils comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat aquesta proposta de resolució en la pàgina web de la Direcció General de Cultura (des del dia 19 de setembre fins el dia 2 d'octubre de 2024, ambdós inclosos).

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Cultura

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Cultura

Carrer de l'Almudaina, 4. (Can Oleo).. Tel.: 971176545 - Fax: 971176897

(subvencionspci@dgcultur.caib.es)

X

Justificació (Resolució de concessió i denegació)

Requisits

Constar en l'Annex 1 de la Resolució: Entitats sol·licitants a les quals es concedeix la subvenció PCI 2024

Documentació a presentar

14.2 Compte justificatiu (annex 7), subscrit per l'entitat beneficiària, amb el contingut següent:

a) Memòria d'actuació justificativa (annex 8) del compliment de les condicions imposades a la concessió de la subvenció, en què es manifestin les activitats duites a terme; el nombre de persones participants; la ruta concreta que s'ha fet, amb l'origen i la destinació de cada trajecte, i el nombre de quilòmetres recorreguts (si s'ha fet el desplaçament en vehicle particular o llogat); els resultats obtinguts, i els ingressos, si s'escau.

b) Memòria econòmica justificativa (annex 9) del cost de les activitats, que ha de contenir una relació classificada de les despeses de l'activitat, amb la identificació del creditor i del document, l'import, la data d'emissió i la data de pagament.

c) Les factures, que han de complir els requisits que estableix el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat pel Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre.

d) El justificant de pagament de totes les factures, que pot ser, segons els casos, una còpia dels documents següents:

1r. El comprovant bancari, en el qual figurin les dades següents: les dades de l'ordenant i del destinatari, que han de coincidir amb l'entitat beneficiària i amb l'emissor de la factura, respectivament; l'import pagat; la data del pagament; la identificació del concepte del pagament a fi que quedi identificat el pagament de la factura.

2n. Una còpia del xec nominatiu, el pagaré nominatiu, la lletra de canvi o similar, sempre que estiguin vençuts, acompanyada del corresponent extracte bancari del beneficiari de la subvenció que acrediti el càrrec.

3r. Si el pagament es fa amb targeta de crèdit o dèbit, cal lliurar una còpia del rebut del pagament i una còpia de l'extracte bancari de la targeta en què figuri l'apunt del càrrec.

4t. Per a les factures d'un import igual o inferior a 200 euros, IVA exclòs, el pagament es pot justificar per mitjà d'un rebut de pagament del proveïdor. En qualsevol cas, s'han d'indicar en el compte justificatiu i s'han d'aportar juntament amb les altres factures.

e) L'acreditació fotogràfica de l'activitat, si s'escau.

f) Un exemplar dels materials gràfics elaborats o editats amb motiu de l'activitat subvencionada, si s'escau.

g) L'acreditació de la programació o de l'assistència a l'activitat referida en el punt 9.2.e), si no s'ha presentat juntament amb la sol·licitud.

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

10 dies hàbils comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat la Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Del X al XX de novembre de 2024 ambdós inclosos

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria de Turisme, Cultura i Esports

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Cultura

Carrer de l'Almudaina, 4. (Can Oleo).. Tel.: 971176545 - Fax: 971176897

(subvencionspci@dgcultur.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Cultura

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar