Torna

PUBLICITAT INSTITUCIONAL

Objectius i criteris

Marc legal

La Llei 13/2010, de 9 de desembre, de publicitat institucional de les Illes Balears, és la norma que regula aquesta matèria en l’àmbit de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

L’article 1.2 d’aquesta Llei disposa que s’entén per publicitat institucional tota activitat de comunicació emesa, promoguda, subvencionada, patrocinada o contractada, individualment o conjuntament amb altres entitats públiques o privades, pels subjectes sotmesos a la llei, que tengui per objecte difondre un missatge comú a una pluralitat de destinataris mitjançant qualssevol format, suport o mitjà, sigui o no publicitari.

Marc competencial

D’acord amb el que disposa l’article 2.2.e del Decret 21/2019, de 2 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, correspon a la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat, mitjançant la Direcció General de Comunicació, la competència de supervisió, autorització i coordinació de les accions de publicitat institucional i comercial de les conselleries i entitats del sector públic autonòmic.

Objectius de la publicitat institucional

Pel que fa als objectius de la publicitat institucional, l’article 3 de la llei 13/2010 assenyala que la publicitat institucional ha de tenir algun dels objectius següents:

 • Promoure la difusió i el coneixement dels valors i principis constitucionals i estatutaris, i fomentar actituds positives i comportaments adequats dels ciutadans envers aquests principis i valors.
 • Informar els ciutadans dels seus drets i deures.
 • Donar a conèixer polítiques, programes, serveis i actuacions públics
 • Informar del contingut de les disposicions normatives i dels actes que per la seva rellevància ho aconsellin.
 • Difondre el coneixement i la imatge de la Comunitat Autònoma, de les entitats que la formen i de les seves institucions.
 • Promoure el patrimoni cultural, lingüístic i natural de les Illes Balears, així com qualssevol altres tipus de béns tangibles o intangibles rellevants de les Illes Balears.
 • Donar suport als sectors i a les activitats econòmics de la comunitat autònoma i promoure els productes i serveis de les Illes Balears.
 • Anunciar mesures preventives de riscs o que contribueixin a l’eliminació de danys de qualsevol tipus per a la salut de les persones o per al patrimoni natural.

Prohibicions en matèria de publicitat institucional

L’article 4 de la Llei 13/2010 prohibeix expressament la publicitat institucional que:

 • No respongui a algun dels objectius assenyalats en l’article anterior.
 • No es desenvolupi en l’exercici de les competències pròpies.
 • Tingui com a finalitat destacar els assoliments en la gestió o els objectius aconseguits pels subjectes sotmesos a la llei.
 • Menyscabi, obstaculitzi, pertorbi o qüestioni, de forma manifesta o implícita, les polítiques públiques o qualsevol actuació que legítimament hagi dut a terme un altre poder públic en l’exercici de les seves competències.
 • Atempti contra la dignitat de la persona o inclogui missatges discriminatoris, sexistes o de qualsevol altre tipus contraris als principis, valors i drets constitucionals i estatutaris.
 • Atempti contra el compliment del principi d’igualtat i no-discriminació, no trametent una imatge igualitària, plural i no estereotipada entre homes i dones, ja sigui a través d’imatges, de símbols o del mateix ús del llenguatge.
 • Inciti, de forma directa o indirecta, a la violència o a comportaments contraris a l’ordenament jurídic.
 • Indueixi a confusió amb símbols, idees, expressions, dissenys o imatges utilitzats per qualsevol formació política o organització social.
 • No s’identifiqui clarament com a tal o no inclogui la menció expressa i la imatge corporativa del subjecte que la difongui, promogui o contracti.
 • Tengui un caràcter enganyós, deslleial, subliminal, encobert o d’altre tipus contrari als principis i a les disposicions de la legislació i l’ètica publicitàries.
 • Tengui un contingut o es difongui a través d’un format, suport o mitjà.

Criteris de contractació de la publicitat institucional

L’article 6 de la Llei 13/2010 disposa el següent:

Per a la determinació dels mitjans de difusió a emprar a cada campanya publicitària i per la distribució de la inversió entre aquests, només es tindran en compte els criteris objectius, d’abast territorial, de difusió de cada mitjà, i de cost econòmic. En les campanyes adreçades només a un segment de la població, es tindran en compte de manera destacada l’ús de la llengua, la capacitat de difusió de cada mitjà o la seva adaptació al públic objectiu de l’acció publicitària.

Una vegada decidits els suports o mitjans a utilitzar, els contractes a què es refereix el present article no podran excloure cap dels suports o mitjans de la mateixa tipologia d’entre els que estiguin inclosos a la campanya publicitària, amb l’excepció dels que ho siguin de manera expressament motivada, essent la quantia assignada a cadascun el tant per cent que els correspongui en funció de la seva capacitat de difusió.

Missió de la Direcció General de Comunicació

En el marc de les competències i dels objectius descrits, la Direcció General de Comunicació, en relació amb la publicitat institucional, vol impulsar:

 • La utilitat pública de les campanyes institucionals.
 • La professionalització de la planificació, l’execució i l’avaluació de les campanyes per tal de garantir la màxima eficàcia i aprofitament dels recursos públics.
 • La transparència i la lleialtat institucional.