Campanya: Informació institucional GOIB COVID-19

Conselleria promotora: Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat

Objectiu/s general/s: anunciar mesures preventives de riscs o que contribueixin a l’eliminació de danys de qualsevol tipus per a la salut de les persones o per al patrimoni natural.

Objectiu/s específic/s: difondre la informació del Govern de les Illes Balears relacionada amb la crisi generada per la COVID-19

Període d’execució: març-desembre

Idioma/es: català, castellà, anglès i alemany

Mitjans de difusió: premsa diària, premsa no diària, premsa forana, premsa digital, ràdio i televisió

Àmbit de difusió: autonòmic

Població objecte de la campanya: general

Mesures d’accessibilitat: subtitulació


Full d'inversió de la campanya

PDF Taula d'inversions campanya COVID-19


Creativitats produïdes

Mes de març

Mes d'abril

Mes de maig

Mes de juny

Mes de juliol

Mes d'agost

Mes de setembre

Mes d'octubre

Mes de novembre

Mes de desembre