Torna

PUBLICITAT INSTITUCIONAL

Campanya: Neteja zones forestals

Conselleria promotora: Conselleria de Medi Ambient i Territori

Objectiu/s general/s: anunciar mesures preventives de riscs o que contribueixin a l'eliminació de danys de qualsevol tipus per a la salut de les persones o per al patrimoni natural

Objectiu/s específic/s: informar els ciutadans de la necessitat de crear un perímetre de seguretat entre els habitatges situats al bosc o en àrees urbanes forestals per prevenir el risc d'incendis

Període d’execució: del 25 d'octubre al 30 de novembre

Idioma/es: català, anglès i alemany

Mitjans de difusió: premsa diària, premsa forana, premsa digital, premsa digital estrangera i ràdio

Àmbit de difusió: autonòmic

Població objecte de la campanya: general

Mesures d’accessibilitat: -


Full d'inversió de la campanya

PDF Taula d'inversions campanya neteja zones forestals


Creativitats produïdes

Bàners

Imatge Bàner neteja zones forestals (gif animat)

Imatge Bàner neteja zones forestals alemany (gif animat)

Imatge Bàner neteja zones forestals anglès (gif animat)

Falques

Arxiu Multimedia Falca neteja zones forestals (.mp3)

Gràfiques

PDF Gràfica neteja zones forestals (.pdf)