Torna

PUBLICITAT INSTITUCIONAL

Campanya: Informació institucional GOIB COVID-19 2021 

Conselleria promotora: Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat

Objectiu/s general/s: anunciar mesures preventives de riscs o que contribueixin a l’eliminació de danys de qualsevol tipus per a la salut de les persones o per al patrimoni natural

Objectiu/s específic/s: difondre la informació del Govern de les Illes Balears relacionada amb la crisi generada pel contagi de la COVID-19

Període d’execució: gener-desembre

Idioma/es: català

Mitjans de difusió: premsa diària, premsa especialitzada, premsa forana, premsa digital, ràdio i televisió

Àmbit de difusió: autonòmic

Població objecte de la campanya: general

Mesures d’accessibilitat: subtitulació


Full d'inversió de la campanya

PDF Taula d'inversions campanya COVID-19 2021


Creativitats produïdes

Mes de gener

Mes de febrer

Mes de març

Mes d'abril

Mes de maig

Mes de juny

Mes de juliol

Mes d'agost

Mes de novembre

Mes de desembre