Torna

PUBLICITAT INSTITUCIONAL

Campanya: Explotació sexual de menors

Conselleria promotora: Conselleria d’Afers Socials i Esports

Objectiu/s general/s: donar a conèixer polítiques, programes, serveis i actuacions públics

Objectiu/s específic/s: contribuir a la plena consciència per part dels menors i dels seus progenitors o tutors dels perills de l'explotació sexual cap els menors d'edat

Període d’execució: del 25 de setembre al 5 de novembre

Idioma/es: català

Mitjans de difusió: premsa diària, ràdio i televisió

Àmbit de difusió: autonòmic

Població objecte de la campanya: general

Mesures d’accessibilitat: -


Full d'inversió de la campanya

PDF Taula d'inversions campanya explotació sexual de menors


Creativitats produïdes

Falques

Arxiu Multimedia Falca explotació sexual de menors (.mp3)

Gràfiques

PDF Gràfica explotació sexual nin (.pdf)

PDF Gràfica explotació sexual nina (.pdf)

PDF Gràfica explotació sexual menors 1 (.pdf)

Espots

Youtube Vídeo explotació sexual menors