Torna

Xarxa Natura 2000

Què fem?                                                          

  • Impulsar i tramitar la declaració i ampliació dels espais de rellevància ambiental, com ara els parcs naturals, les zones d'especial protecció per a les aus (ZEPA) i els llocs d'importància comunitària (LIC).

  • Mantenir actualitzada la informació dels espais Xarxa Natura 2000, tant la informació cartogràfica com la inclosa en el Formulari Normalitzat de Dades (FND), i comunicar els canvis a l'administració estatal.

  • Promoure l'adhesió de les empreses de turisme de natura al Sistema de reconeixement de la sostenibilitat del turisme de natura. El servei participà en la implantació del projecte pilot del SRSTN amb l'espai Àrea marina del nord de Menorca. Actualment hi ha 8 espais de Menorca adherits i 4 empreses. A través de diferents projectes, s'està treballant per incloure 5 espais de Formentera i 7 de Mallorca.

  • Redactar i tramitar les circulars sobre la tramitació i l’avaluació de l’afecció de determinades activitats que poden afectar els llocs de la Xarxa Natura 2000, com la circular sobre proves esportives o filmacions.

  • Col·laborar en la redacció de plans i acords nacionals i internacionals relatius a la biodiversitat, com ara l'Estratègia Estatal d'Infraestructura Verda i de la Connectivitat i Restauració Ecològiques.

  • Participar en els dos subcomitès en què s’organitza actualment el Comitè Tècnic de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears: el Subcomitè d’Avaluacions Ambientals i el Subcomitè d’Autoritzacions Ambientals Integrades.

  • A nivell nacional, participa al “Comité de Humedales” i al “Comité de Espacios Protegidos”.