Torna

Xarxa Natura 2000

Què fem?

Les funcions que té atribuides el Servei de Planificació al Medi Natural són:

  • Impulsar i tramitar la declaració i ampliació dels espais de rellevància ambiental, com ara els parcs naturals, les zones d'especial protecció per a les aus (ZEPA) i els llocs d'importància comunitària (LIC).

  • Mantenir actualitzada la informació dels espais Xarxa Natura 2000, tant la informació cartogràfica com la inclosa en el Formulari Normalitzat de Dades (FND), i comunicar els canvis a l'administració estatal.

  • Redactar i tramitar les circulars sobre la tramitació i l’avaluació de l’afecció de determinades activitats que poden afectar els llocs de la Xarxa Natura 2000, com la circular sobre proves esportives o filmacions.

  • Col·laborar en la redacció de plans i acords nacionals i internacionals relatius a la biodiversitat, com ara l'Estratègia Estatal d'Infraestructura Verda i de la Connectivitat i Restauració Ecològiques.

  • Participar en els dos subcomitès en què s’organitza actualment el Comitè Tècnic de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears: el Subcomitè d’Avaluacions Ambientals i el Subcomitè d’Autoritzacions Ambientals Integrades.

  • A nivell nacional, participa al “Comité de Humedales” i al “Comité de Espacios Protegidos” i s’encarga d’elaborar i actualitzar la proposta balear d’inclusió de zones humides a l’Inventari Espanyol de Zones Humides.