Torna

Xarxa Natura 2000

Què és la Governança i com s'aplica als espais de la Xarxa Natura 2000

D'acord amb l'Estratègia de Governança per a la Xarxa Natura 2000 marina d'Espanya, la governança són tots aquells mecanismes, processos i regles a través dels quals es regulen les persones o sectors i els seus diferents interessos i afeccions sobre el medi marí (com són totes aquelles relacionades amb la conservació i protecció de la biodiversitat marina, l'explotació i extracció dels recursos marins, el turisme, el trànsit marítim, les fonts d'energia i l'accés als recursos genètics, entre altres) sense oblidar les activitats terrestres que puguin influir en la part marina.

A nivell local, la meta és aconseguir els objectius de conservació dels hàbitats i espècies que van motivar la designació de l'espai marí protegit, de manera que els usos i activitats presents en un determinat espai han de ser compatibles amb la seva protecció. Això és possible definint unes regles a través d'un instrument de gestió o posant en marxa iniciatives que permetin aconseguir els objectius establerts.