Torna

Xarxa Natura 2000

Com sol·licitar activitats a la Xarxa Natura 2000

Qualsevol pla, programa o projecte -entenent també com a projecte les activitats que puguin comportar una intervenció en el medi-, que es vulgui dur a terme en un espai protegit de la Xarxa Natura 2000, ha de passar una adient avaluació de repercussions ambientals.

Aquesta tramitació està regulada en l’article 39 de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO) i és la següent:

  • Les repercussions dels plans, els programes, els projectes i les activitats que, sense tenir relació directa amb la gestió d’un lloc de la Xarxa Natura 2000, o sense que siguin necessaris per a aquesta gestió, puguin afectar de manera apreciable els llocs esmentats s’han d’avaluar tenint en compte els objectius de conservació del lloc, de conformitat amb el que disposa la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat.
  • Per iniciar la tramitació el promotor ha de presentar davant l’òrgan substantiu (qui autoritza) una sol·licitud a la qual s’adjuntarà una còpia del pla, el programa o el projecte i un document que contengui, com a mínim, la informació següent: la descripció i la localització del pla, el programa o el projecte i de totes les accions susceptibles de produir impactes, la descripció del medi afectat, els impactes principals que es preveuen sobre el medi ambient tenint en compte els objectius de conservació de l’espai i les mesures correctores o protectores per minimitzar-los.
  • L’òrgan substantiu trametrà a la direcció general competent en matèria de la Xarxa Natura 2000 la sol·licitud i la documentació esmentada.
  • En el cas de projectes o activitats subjectes a la declaració responsable o la comunicació prèvia, el promotor ho ha de sol·licitar directament a la direcció general de Medi Natural i Gestió Forestal.
  • La direcció general competent en matèria de la Xarxa Natura 2000, amb informe tècnic previ, ha de dictar una resolució que certifiqui si el pla, el programa, el projecte o l'activitat:

a) Té relació directa amb la gestió del lloc de la Xarxa Natura 2000 o és necessari per gestionar-lo.

b) Pot afectar el lloc de manera apreciable, ja sigui individualment o en combinació amb altres plans, programes o projectes.

  • El procediment ambiental finalitza amb l'emissió de la resolució en el cas que es certifiqui l'exclusió d'afecció a l'espai protegit. Si la resolució certifica una afecció apreciable possible, s'ha d'iniciar una avaluació d'impacte ambiental simplificada.

A continuació s'indica la tramitació a seguir en el cas de voler dur a terme un pla, programa, projecte o activitat comercial en espais de la Xarxa Natura 2000. Clicant en cada títol trobareu la informació, en funció del tipus d'actuació a realitzar.

Sol·licitud de filmacions, fotografies i altres produccions audiovisuals

Sol·licitud d'ús de drons

Autorització espeleologia

Sol·licitud d'activitats i competicions esportives

Sol·licitud de plans, programes, projectes i activitats turístiques  comercials no subjectes a avaluació d'impacte ambiental

Sol·licitud de plans, programes i projectes subjectes a avaluació d'impacte ambiental