La gestió de la Xarxa Natura 2000

Els espais de la Xarxa Natura 2000 poden ser de competència autonòmica o estatal. Els espais terrestres són de competència autonòmica. En el cas dels espais marins, la competència només serà de la comunitat autònoma en el cas de que estigui reconeguda la continuïtat ecològica dels ecosistemes marins amb l'espai natural terrestre. Actualment tots els espais marins de la Xarxa Natura 2000 de les Illes Balears tenen reconeguda la continuïtat ecològica.

A Balears, la gestió de la Xarxa Natura 2000 autonòmica és competència de la direcció general d'Espais Naturals i Biodiversitat. En el cas de que l’espai coincideixi amb un espai natural protegit (ENP), la gestió correspon al servei d'Espais Naturals. Si l’espai Xarxa Natura 2000 no coincideix amb ENP, la gestió es du a terme per part del servei de Planificació al Medi Natural.

D'altra banda, la gestió de la Xarxa Natura 2000 estatal correspon a la direcció general de Biodiversitat, Boscos i Desertificació del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.

Aquesta gestió pot ser directa, a través de l’execució de les mesures o actuacions incloses en els plans de gestió aprovats, o indirecta, mitjançant l’avaluació de les repercussions ambientals de qualsevol pla, programa o projecte que pugui afectar l’espai protegit, prèviament a la seva autorització.

Els plans de gestió recullen les mesures de gestió necessàries per garantir el manteniment o, si n’és el cas, el restabliment en un estat de conservació favorable, dels tipus d’hàbitats naturals d’interès comunitari i dels hàbitats de les espècies d’interès comunitari.

La Xarxa Natura 2000 inclou una gran diversitat d’espais i d’ecosistemes. Això fa que en la gestió intervinguin també altres serveis de la direcció general, altres direccions generals i conselleries, així com altres administracions locals i estatals.

La gestió indirecta a través de l’avaluació de repercussions ambientals permet garantir que els plans, programes o projectes es facin de forma compatible amb la conservació de l’espai protegit. Aquest procediment està regulat a l’article 39 de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental, i a l’article 46 de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat.