Torna

Xarxa Natura 2000

desc_Tortuga_873.jpg desc_Calonectris_diomedea_B11.jpg desc_Cucullada_1829.jpg

La Directiva Hàbitats defineix com a espècies d'interès comunitari (EIC) a aquelles espècies de la flora o la fauna silvestres que, en el territori europeu dels Estats membres de la Unió Europea es caracteritza per:

  • Estar en perill (excepte aquelles l'àrea de distribució del qual natural s'estén de forma reduïda en el territori de la UE i aquelles que no estan amenaçades ni són vulnerables en el continent europeu).
  • Són vulnerables, és a dir, que el seu pas a la categoria de les espècies en perill es considera probable en un futur pròxim en el cas de mantenir-se els factors que ocasionen l'amenaça.
  • Són rares, és a dir, les seves poblacions són de petita grandària i, sense estar actualment en perill ni vulnerables, podrien estar-ho o ser-ho.
  • Són endèmiques i requereixen especial atenció a causa de la singularitat del seu hàbitat o de possibles repercussions que la seva explotació pugui tenir en la seva conservació.

D'entre elles, la Directiva considera espècies prioritàries a aquelles que estan en perill i la conservació de les quals suposa una responsabilitat especial per a la UE.

D'acord amb la Directiva Hàbitats, per a les EIC incloses en l'Annex II, és necessari garantir la conservació d'unes mostres prou significatives dels hàbitats en què viuen, mitjançant la seva inclusió en la Xarxa Natura 2000, per a assegurar la seva conservació en l'àmbit de la UE. Quant a les espècies descrites en l'annex IV, la mateixa Directiva estableix un règim de protecció en tot el territori de la UE. Finalment, per a les espècies que es relacionen en l'annex V, la Directiva estableix un règim especial de captura i explotació.

És important remarcar que la Directiva d'hàbitats no incorpora les espècies d'aus, que ja van ser objecte de protecció per la Directiva Aus (Directiva 2099/147/CE, de 30 de novembre de 2009, relativa a la conservació dels ocells silvestres). Aquesta Directiva estableix un règim similar al de les espècies d'interès comunitari per a les espècies d'aus llistades en el seu Annex I i, per tant, han de considerar-se com a tals.

Per a més informació de les espècies incloses en el Catàleg Balear d'Espècies Protegides, pitjau aquí.