Llista d'hàbitats

 1. Tipus d'hàbitat costaners i halòfils
  1. Aigües marines i zones intermareals
  2. Penya-segats marítims i platges de còdols
  3. Maresmes i prats halòfils atlàntics i mediterranis
  4. Maresmes i prats halòfils mediterranis i termoatlàntics
  5. Estepes continentals halòfiles i gipsòfiles
 2. Dunes marítimes i continentals
  1. Dunes marítimes de les costes mediterrànies
  2. Dunes continentals, antigues i descalcificades
 3. Hàbitats d'aigua dolça
  1. Aigües quietes (estanys i llacs)
  2. Aigües corrents (rius i torrents)
 4. Landes i matollars de les zones temperades
  1. Landes i matollars de les zones temperades
 5. Matollars esclerofil·les
  1. Matollars submediterranis i de zones temperades
  2. Matollars arborescents mediterranis
  3. Matollars, garrigues i ginestars mediterranis termòfils
  4. Timonedes i matollars pulviniformes espinescents d’indrets ventosos
 6. Pastures naturals i seminaturals
  1. Pastures naturals
  2. Pastures seminaturals
  3. Pastures humides i herbassars megafòrbics
 7. Torberes altes i torberes baixes
  1. Torberes basòfiles
 8. Hàbitats rupícoles
  1. Tarteres de muntanya
  2. Vegetació casmofítica de parets i cingleres
  3. Altres hàbitats rupícoles
 9. Boscos
  1. Boscos caducifolis mediterranis i submediterranis
  2. Boscos escleròfils mediterranis
  3. Boscos de coníferes de muntanyes mediterrànies

Tal com s'indica a la Directiva Hàbitats, els hàbitats que duen asterisc (*) indica que són prioritaris.

Més informació:

Llibre "La Vegetació de l’Illa de Mallorca. Bases per a la interpretació i gestió d’hàbitats"

Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España